DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk

Man kan få et godt inntrykk av akustikk og støy uten spesielle måleapparater ved å lytte i rom i bruk, evt sørge for litt skraping med stolben, klappe i hendene og ved spørre de ansatte. Åpenbare støykilder som f.eks. trafikk ute, tog eller trikk nær yttervegg, durende eller susende ventilasjonsvifter etc noteres og skåres etter skjønn.
Vær oppmerksom på at den aller vanligste støykilden kan være personalet og personalets arbeid i seg selv! Det tar man evt fatt i på personalmøter.

Støy kan måles i enheten decibel (dB) med lydnivåmåler i henhold til standard og avhengig av krav til arbeidsforholdene. Støygrensen normeres over 8 timer = dB (P)

Krav til arbeidsforhold Høyeste nivå Anbefalt øvre grense
Gruppe I:
store krav til konsentrasjon og behov for å føre samtaler
55 dB(A)) 45 dB(A)
Gruppe II:
middels krav til konsentrasjon og behov for å føre samtaler
70 dB(A) 60 dB(A)
Gruppe III:
Grenser ved støyende maskiner etc
85 dB(A) 75 dB(A)

Ingen skal utsettes for lydnivå over 110 dB(A). Ved støynivå mellom 85 og 110 dB(A) er hørselsvern påbudt (som et midlertidig tiltak!)

For KSM vurdering brukes "Anbefalt øvre grense" som vurderingsgrunnlag for skår 1 og "Høyeste nivå" for skår 2. I tillegg vurderes om det foreligger irriterende bakgrunnsstøy, summing eller piping fra tekniske anlegg, støy fra brukere.

Vi vurderer også de akustiske forhold med evt uønsket/uheldig etterklang og andre forhold som kan gjøre det vanskelig å høre detaljer i samtaler etc. Effektiviteten av støydempende tiltak (Akustiske vegger, himlinger etc). Dette skåres skjønnsmessig (hvordan opplever brukerne dette?) .

Noen legger teppegulv. Dette kommer frem i pkt "Lodden og hyllefaktor", men det bør gjøres oppmerksom på at det finnes andre effektive løsninger for lyddemping

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaKSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
om innemiljø og inneklima
drift og bruk
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg