DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ventilasjon i yrkesbygg

Vi trenger god luft inne gjennom hele arbeidsdagen for å trives og føle oss vel, være opplagte og yte vårt beste. Avhengig av individuelle særtrekk og motstandskraft kan luftkvaliteten på jobben også være avgjørende for helsen og sykefravær. God luft er en forutsetning for at vi opplever at vi har et godt innemiljø på jobben. Omkostningene for å få det til er vanligvis en liten brøkdel av personalkostnadene så dette dreier seg i høy grad også om god eller dårlig økonomistyring.

Utfordringene skyldes at et utall forurensninger kommer til inneluften fra . kilder ute og (aller mest) inne.
Luftkvaliteten er derfor et produkt av mange forhold (se Frisk luft på jobben), men den blir dårlig ved dårlig luftskifte selv om alle andre forhold er optimale.

Med riktig ventilasjon tilføres ren luft som skal sikre god luftkvalitet inne, fjerne lukt, forurensninger og fuktighet.
For alle som jobber i yrkesbygg, stiller lovgivningen klare krav om luftskifte og inneluftkvalitet, se http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/full444.html">Veiledningen fra Arbeidstilsynet.
Kravene kan ikke tilfredsstilles med naturlig ventilasjon eller naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk. Selv i boliger blir slik ventilasjon ofte utilstrekkelig (se Frisk luft hjemme (kommer i www.innemiljo.net)).

Ventilasjon skal tilfredsstille mange funksjonskrav:
* alltid nok frisk luft (O2!)
* filtrerer bort forurensninger fra uteluft
* forurenser ikke innemiljøet
* CO2 alltid lavere enn 1000 ppm
* fjerner gasser
* reduserer svevestøv
* fjerner overskuddsvarme
* fjerner fukt, hindrer kondens
* ikke plagsom trekk
* ikke plagsom støy
* regulerbar i forhold til belastning
* soneinndeling i flerbruksbygg
* energiøkonomisk i drift (ENØK)
* helsefremmende energiøkonomisering (HENØK)
* effektivt uansett årstid, vær - og vindforhold
* estetisk akseptabelt
* kostnadseffektivt
* lett tilgjengelig for drift, renhold og vedlikehold
* klartekstet brukerveiledning


I yrkesbygg for flere personer og med økt forurensninger inne fra utstyr og aktiviteter må dette løses med kunstig ventilasjon. Når et bygg med kunstig ventilasjon overtas, bør det godtgjøres at funksjonskravene er tilfredsstilt. Krav om god luftkvalitet skal etterkommes uansett årstid og vær - og vindforhold, og brukerne selv bør kunne styre dette.

God luftkvalitet skal oppnås med lavest mulig energiforbruk og slik at det er kostnadseffektivt. Det betyr at fraluften (avkastluften) må avgi mest mulig varme (energi) til tilluften gjennom en varmegjenvinner i den kjølige årstid.

Kunstig ventilasjon:

Valget står mellom to forskjellige ventilasjonsprinsipper, henholdsvis
1/ konvensjonell balansert ventilasjon
og <
2/ nyere bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon.

De to løsningene vil bli omtalt detaljert hver for seg i egne dokumenter, henholdsvis Balansert ventilasjon og Bygningsintegrert ("hybrid") ventilasjon. (De kommer senere. Inntil disse dokumentene er kommet på plass, henvises til dokumentet ventilasjonstyper.)

Både balansert ventilasjon og bygningsintegrert ("hybrid") ventilasjon krever spesiell kompetanse, kvalifisert prosjektering og kvalifisert gjennomføring i byggeprosessen. Innenfor begge typer finnes ulike løsningsmodeller.


Balansert ventilasjon kan i dag bygge på langvarig praksis og et solid erfaringsgrunnlag med dokumentasjon som gir gode og kostnadseffektive resultater.
For yrkesbygg, barnehager og skoler er dette nok den sikreste løsningen for å få et godt inneklima ( se ekspertuttalelse fra SINTEF
og fra
Byggforsk: Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning. Utdrag fra Prosjektrappport 341- 2003 (pdf)

Dessverre finnes det imidlertid også eksempler på ukvalifisert prosjektering, installasjonsfeil og feilaktig drift som går ut over luftkvaliteten inne i det lange løp og/eller er i konflikt med estetiske krav.
Dette er helt unødvendig i dag.

Bygningsintegrert ("hybrid") ventilasjon har sider som kan friste både estetisk og energiøkonomisk. Mange arkitekter er entusiastiske forkjempere for ulike modeller av dette, men mye synes fortsatt å være i utprøvingsfasen med risiko for mye prøving og feiling, innkjøringsproblemer, justeringskrav og ekstra kostnader.
Konseptet møter en del hindringer som usikkerhet om egnethet i forurensede områder (inkl. radon), kostnadseffektivitet, dokumentering av kompetanse, bakgrunnsdokumentasjon for forespeilet og forventet resultat, brannsikkerhet med mer. Noe av dette er diskutert av Heiselberg, Delsante og Vik (2001) i Proceedings of Hybvent Forum 01 (s 12 -).


Begge systemer kan ha både gode og svake sider. Her tar vi inn noen (foreløpige) stikkord for henholdsvis gode sider og svake sider ved de to forskjellige hovedprinsipper av ventilasjonsløsninger.

Balansert ventilasjon. Gode sider
Sikrer tilstrekkelig luftskifte under alle værforhold
Frisklufttilførsel ikke avhengig av utetemperatur og vindforhold
Regulerbar etter vekslende behov
Filtrerer partikler fra uteluft
Varmegjenvinning og evt forvarming av kald uteluft.
Fjerner overskuddsvarme
Fjerner fukt, svevestøv og andre forurensninger fra inneluften
God ENØK og HENØK
Kan inkludere velregulert kjøling
Velprøvd

Balansert ventilasjon. Svake sider
Avhengig av (korrekte) installasjoner og kanaler
Avhengig av kanalsystem evt. med ekstra rengjøringskrav
Avhengig av elektrisk strøm
En del vedlikehold inkl filterskifte/ - rengjøring
Installasjonskostnader
Avhengig av riktig drift
Risiko for trekk og støy ved feil installasjon >BR> Plasskrevende installasjoner
Kjøling er energikrevende


Bygningsintegrert ("hybrid") ventilasjon. Gode sider
Filosofisk fristende med "natur"-konsept
Ikke avhengig av lange kanaler og sentrale enheter
Bruker forholdsvis lite energi (ENØK)
Ikke trekk (annet enn ved vinduslufting eller systemfeil)
Noe kjølepotensial fra bygningsmassen

Bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon.Svake sider
Vanligvis langt fra "naturlig"
Ofte nødvendig med store romvolum (kostbart)
Avhengig av ekstra mekaniske installasjoner og elektrisk strøm
Sårbart for vær - og sesongendringer
Komplisert innregulering
Usikker fjerning av forurensninger og varmeoverskudd (varierende)
Ikke tilstrekkelig utprøvd, dvs usikker kostnadseffektivitet mm
Komplisert eller manglende varmegjenvinning

Kanskje den beste løsningen vil være "bygningsintegrert balansert ventilasjon" som kombinerer det beste fra begge typer. Tilnærmede forsøk på dette i noen skolebygg kan virke lovende.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaVentilasjon i yrkesbygg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ventilasjon
om innemiljø og inneklima
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg
luftkvalitet