DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
 Generelt om målinger og analyser
 S&S
 Helseundersøkelser
 Støvmetoder
 
 Tape-metoden
 
 Støvlitteratur
 
 Støvmetoder, Partikkelmåling
 
 Støvmetoder
 
 Bakterieinnholdet i støv
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Normer. Grenseverdier
 
 TVOC og VOC metoder
 
 Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvmetoder

  • Alle metoder for kvantitering av støv er mangelfulle
  • Partikkeltelling i luft har store begrensninger; resultatene er avhengige av aktiviteter og luftstrømmer i rommet. Spesielt utstyr (som bl.a. "Dust TRAK" leveres av mange firmaer.
  • Måling av sedimentert støv har også mange feilkilder
  • Vi mangler standarder og grenseverdier
  • Noe kan dog gjøres

Kvantitering av sedimentert støv

Det kan brukes flere metoder:

  • Spesialstøvsuging der et bestemt areal støvsuges gjennom et spesialmunnstykke med innebygd filter. Oppsamlet støvmnengde bestemmes ved veiing på analysevekt og støvtype vurderes med mikroskopi, evt elektronmikroskopi (bl.a. ved Folkehelsa)
  • "Wipe-test" der et bestemt areal strykes med et bestemt, fuktet filterpapir. Støvmengden bestemmes med veiing på analysevekt (evt eter tørking).
  • Ekstraksjonsmetoder (gulvtepper) - forskjellige teknikker
  • Gel-tape som utføres med en gelatinpreparert tape (benyttes også av politiet i etterforskning).
  • "BM-dust detector"

Spesiell kompetanse i dette området has av cand real Steinar Nilsen, tidligere ISS Norge, nå SINTEF og av teknisk sjef i ISS Norge (se også "Renhold").

"BM-Dustdetector" er et bærbart laserbasert måleinstrument for gel-tape metoden. Det brukes av en rekke nordiske konsulenter, rengjøringsbedrifter og forskningsinstitusjoner. Det har vist seg å være velegnet til blant annet kvalitetskontroll, renholdsplanlegging, metodeutvikling og innemiljøundersøkelser.

Instrumentet ble utviklet av det danske Arbejdsmiljøinstituttet i samarbeid med den nordiske rengjøringsbransjen, med støtte fra Nordisk Industrifond. Som en oppfølging av prosjektet ble det i 1992 utarbeidet felles nordiske bransjenormer for renholdskvalitet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserstøvmetoderStøvmetoder

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv
støvmetoder