DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
 S&S
 
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 
 Forskrifter
 
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 
 Lover
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Stortingsmelding 37, 1994
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskrifter

  • Forskrift om helsetjenester i skoler av 23. november 1983 nr 1776 (Sosial- og Helsedep.)
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995. I-0848 (Sosial- og helsedepaertementet).
  • Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22 januar 1997 nr 33 (Kommunal- og regionaldep.)
  • Internkontrollforskriften. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996.
  • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19. juli 1996 (Barne- og familiedep).
  • Forskrift om utarbeidelse av produktdatablad for kjemiske stofferog produkter og oppbygging av stoffkartotek i virksomheter av 19. desember 1983 (Direktoratet for arbeidstilsynet)

se også: Forskrifter relatert til fukt og muggsopper

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterForskrifter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter
litteratur