DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
 S&S
 
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 
 Forskrifter
 
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 
 Lover
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Stortingsmelding 37, 1994
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger inne

a/Tobakksrøyking inne

Hvis det er røykerom for personalet i samme etasje som andre arbeidsrom og oppholdsrom, må røykerommet ha eget ventilasjonssystem som gir undertrykk der. Det krever vanligvis at luftskiftet der må være 3-4 pr time eller mer.
Hvis dette ikke er tilfredsstillende vil lukt, tobakksgasser og fint støv fra røykingen følge med ut til fellesarealene hver gang noen går ut av røykerommet. Finstøvet fra røykingen vil så blande seg i støvet i fellesarealer og kontorer.
En slik situasjon gir skår 4.

Hvis det røykes ute ved luftinntak for ventilasjonsanlegg eller utenfor åpne vinduer slik at lukt trekkes inn, gis skår 3- 4 avhengig av grad av røyklukt (spør ansatt ikke-røykere). Det er vist at røykere som røyker ute (og i røykerom) fører røykelukt og røykestøv med seg inn. Hvis dette er merkbart inne, gis skår 2-3 etter skjønn. Bare absolutt røykfrihet gir skår 1.

b/ Asbeststøv eller -kilder inne

Det er fortsatt noen bygninger der inneluften kan forurenses av asbeststøv. Det kan dreie seg om galt plassert asbestmateriale som isolasjon på utsatte steder av ventilasjonssystem (ved aggregatene) eller som isolasjon på veggen bak varmeelementer. Eldre gulvbelegg (linoleum, vinyl) kan inneholde en type asbest som er mindre farlig, men om belegget er opprevet, kan det bidra til forurensning av støv som pustes inn.
Les mer om asbest

Vurdering

Skår 1 gis der det er helt sikker at det ikke finnes kilder til asbest.
. Asbestholdig gulvbelegg som er uten skade gis skår 2. Er slikt belegg skadet, gis skår 3.
Finnes det noe inne som inneholder eller kan inneholde asbest, gis dette skår 3
Finnes asbeststøv gis dette skår 4. Fjerning av asbestholdig gulvbelegg eller andre asbestholdige materialer må gjennomføres med foreskrevne sikkerhetstiltak inkl. fjerning av alt støv som kan være forurenset med asbestfibre. Hvis det har vært slurvet med dette, gis skår 4.

c/ Radongasser inne

Kommunen bør nå ha oversikt over radonforholdene i området. Hvis det er risiko for radongasser av betydning (blåleire, morenegrunn med tilførsel fra blåleire, spes. skifer, div. granitt), bør dette måles i bygningen. Radonkonsentrasjonen angis i bequerel pr kubikkmeter luft (bq/m3

Vurdering

  1. = Ingen risiko for radon i området. Målt radon er godt under 2oo bq/m3 i alle rom.
  2. = Lav risiko for radon i området.. Målt radon er 180 - 200 bq/m3
  3. = Noen risiko for radon i området, men radon er ikke målt inne i bygget. Målt radon er 200- 400 bq/m3
  4. = Klart risikoområde for radon, men radon er ikke målt. Målt radon er over 400 bq/m3

d/ Andre spesielle forurensninger inne

Dette kan særlig være aktuelt ved et stort forbruk av kjemiske stoffer som f.eks. av retusjeringsblekk og korrekturblekk, insektdrepende aerosoler (spray), bruk av kopieringsmaskiner og printere uten eget avtrekk., skopussemaskin nær arbeidssted. etc.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterKSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
tobakksrøyk
om innemiljø og inneklima
kjemiske agens
yrkesbygg
luftforurensninger
inneluft
regler og forskrifter
kvalifisert skjønn-metoden
sykdom og helseeffekter