DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
 S&S
 
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 
 Forskrifter
 
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 
 Lover
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Stortingsmelding 37, 1994
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Syk av inneklimaet på v.g. skole

(Spørsmål 26.mars 2008).
Hei, Jeg er en gutt på 17 år som blir dårlig etter å ha vært inne på skolen i et kvarter. Dermed blir hele dagen, av og til to dager ødelagt. Jeg er sjelden syk når jeg ikke har vært på skolen, men når jeg er der tetter nesa seg, hodet mitt begynner å verke og jeg får pustevansker. I dag fikk jeg vondt i brystet også.
Dette er svært vanskelig og jeg er sikker på at dette hemmer meg mye. Folk har tidligere tatt opp luftkvalitet og klima, men jeg har på følelsen av at de rett og slett "driter" i det!
Derfor lurer jeg på om det går an å gå en annen vei med det? Og hva kan man gjøre med dette?

SVAR
Det du beskriver er ulovlig i henhold til . Opplæringsloven § 9a

I §9a står det: ” Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".
Det betyr at skolen må være slik at du ikke blir syk der.

Utdanningsdirektoratet har lagd en brosjyre om hvordan elever/foreldre kan gå frem for å få gjennomført nødvendige endringer, se omtalen av Brosjyre om elevers rettigheter.
Du, foreldre eller skoleutvalget bør forsøke å gjøre slik som det anbefales i den brosjyren. Som elev i videregående skole, skal klagen rettes ttil skoleeier, vanligvis fylket.

Men som du kan lese om i denne nettsiden om en tilsvarende sak , er det flere som strever med dette slik at det overveies å gå til politianmeldelse (som neppe vil nytte).
Jeg regner med at du har tatt opp plagene dine med fastlegen.

(Sist oppdatert 28. mars 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterSyk av inneklimaet på skolen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
inneluft
S&S
regler og forskrifter
luftkvalitet
sykdommer og plager