DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
 S&S
 
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 
 Forskrifter
 
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 
 Lover
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Stortingsmelding 37, 1994
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

FORSKRIFTER 1997

Forskrift for miljørettet helsevern for barn i barnehager og skoler m.v.

(Internkontrollloven av 06.12.96 nr 1127)

Innledende kommentar

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har et klart krav om at det skal gjennomføres systematisk internkontroll. Det innebærer at den enkelte skole og barnehage må ha en aktiv holdning til at kravene i forskriften overholdes. Det heter der " Det kan være hensiktsmessig at utarbeidelse, praktisering og endringer i virksomhetens internkontrollsystem skjer i samarbeid med representanter for barn/elever og eventuelle foreldre/foresatte".

Formuleringene i Forskriften og i veiledningen er ellers så diffuse at de neppe gir grunnlag for rettslig forfølgelse av svikt og forsømmelser. En hovedoppgave ved det juridiske fakultet (Rivertz)konkluderer med at forskriften ikke er rettskraftig. Ved forsømmelser kan (og bør ofte) foreldre eller foreldreutvalg klage kommunens saksbehandling til fylkesmannen.

En tverrdepartementell arbeidsgruppe fikk oppdraget å "utrede alternative rettslige løsninger for å sikre skoleelevers fysiske arbeidsmiljø." Leveringsfrist var juni 1998. Dette arbeidet ble rapportert i 1999

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Rapport 2000: Skoleeelevers fysiske arbeidsmiljø.

F-4090. (Bestill : Statens trykksaksekspedisjon, telefax 22 24 27 86). http://www.odin.dep.no/kuf/publ/1999/tilstand/fysiske.html ).

Det siteres: "Elevenes arbeidsforhold er regulert i en rekke lover og forskrifter. Foruten skoleloven reguleres elevenes arbeidsforhold av helselovgivningen, bygningslovgivningen og i noen gradav arbeidsmiljølovgivningen.. --- det er kommunene og fylkeskommunene som har primæransvar for oppfølging på området".

" Elevers arbeidsmiljø har i den senere tid vært gjenstand for økt oppmerksomhet. Dette har flere årsaker. Grunnskolen er utvidet til ti år og alder for skolestart er senket til seks år. Medisinsk kunnskap viser at små barns helse er mer mottakelig for negativ påvirkning enn eldre barn. Det er også dokumentert (bla. norske og svenske undersøkelser i omfattende forskningsprosjekter) at dårlig inneklima i skoler bidrar til en rekke sykdommer, plager og nedsatt læreevne i tillegg til å forverre allergier og andre overfølsomhetssykdommer, astma og eksem. Dette går mest ut over de barn som er helsemessig sårbare og/eller stiller svakest pedagogisk."

I over nevnte rapport hevdes det at forskriften sammen med andre lover og forskrifter tar tilstrekkelig vare på elevenes helse i forhold til det fysiske miljøet. En tidligere gjennomgang av dette av Rivertz har en annen konklusjon. Hovedproblemet er at forskrift, veiledning og anbefalte normer virker for diffuse til å være rettskraftige. Det gjenstår (februar 2000) å se dette etterprøvet i praksis gjennom søksmål mot kommuner som ikke har fulgt forskriften.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterForskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter