DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
 Støv
 Gasser
 Flyktige organiske forbindelser
 Mikroorganismer
 Fukt
 
 Støvbinding
 Tobakksrøyk
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Diesellitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Partikkeltelling i luft
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
 
 Ftalatlitteratur
 
 Kopimaskin, avgasser og personvern
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Formaldehydlitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Helsedirektoratet (1990): Retningslinjer for inneluft- kvalitet. Helsedirektoratets utredningsserie 6-90; s 23 - 40, (109 referanser, (skår : Særlig fyldig og grei omtale. Det henvises til denne litteraturlisten.)
  • Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB (1994): Afprøvning og diskussion af forslag til kriterier for kemiske stoffers evne til at fremkalde allergi og overfølsomhed i hud og nedre luftveje. Sammenfattende rapport. NKB Utskotts- och arbetsrapporter 03, s 49. (skår 1- fyldig litteraturliste)
  • Dingle P et al (1993): Personal exposure to formaldehyde. Proceedings of Indoor Air '93;2: 293-298. (15 ref, skår 1).
  • Scheel, Ellen (1983): Formaldehydgass fra sponplater i boligluft. En undersøkelse av gassens effekt på barn med asthma bronchiale. Tidsskr Nor Lægeforen 103:283-6 (skår 1-2)
  • Stridh G et al (1993): Levels of volatile compounds (VOC) and formaldehyde in the Swedish housing stock. Proceedings of Indoor Air'93;2: 159-163. (6 referanser, skår 1)
  • F.Wantke (1996): Clinical and Experimental Allergy 1996, 26:276-280
  • Allergologi (Dustri Verlag) har viet et helt hefte ,bind 20, nr 5 (mai) 1997 til dette temaet - (skår 2-3).
  • Se også: Clinical and Experimental Allergy, 1996, 26:247- 249.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerFormaldehydlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
litteratur
kjemiske agens
materialer og byggeprosesser