DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Renholdsmidler

Bruk av rengjøringsmidler bør unngås i den grad det er mulig. Rengjøring i "rene" miljøer som kontorlokaler, skoler, barnehager og boliger innebærer hovedsakelig fjerning av tørt støv. Bruken av våte rengjøringsmetoder kan derfor begrenses til våtrom, inngangspartier (ved fuktig vær) og steder hvor det søles med væsker. På andre overflater kan man med fordel benytte tørt renhold. Med "tørt renhold" menes i denne sammenhengen bruk av tørre eller impregnerte mopper og kluter.

ISS har i samarbeid med Arbejdsmiljøinstituttet foretatt undersøkelser (5) ved hjelp av BM Dustdetector og gel-tape, som viste at tørre metoder var minst like effektive som våte og fuktige metoder til å fjerne smuss på både gulv og inventar (figur 1 og 2). Undersøkelsen viste også at de forskjellige rengjøringsmetodene hadde liten innvirkning på støvoppvirvlingen i forsøksrommet. I tillegg til den gode rengjøringseffekten har tørre metoder også flere andre fordeler:

 • Mindre materialskader (fuktskader).
 • Bedre ergonomi p.g.a. lavere friksjon mellom redskap og underlag.
 • Bedre miljø (arbeids-, inne-, og ytre-) p.g.a. redusert bruk av kjemikalier.
 • Bedre økonomi som følge av tidsbesparelser.

Rengjøringsmidler kan skade innemiljøet

Det er opp gjennom de siste ti-årene tatt i bruk en rekke forskjellige rengjøringsmidler med betydelig kjemisk aktivitet. Noe av dette kan bidra til kjemniske forurensninger av innemiljøet som også kan skade mennesker(Wolkoff et al 1998. Poulsen et al 2000). Hvilken risiko dette innebærer er ukjent. Arbeidsmiljøinstituttet i Danmark har en del prosjekter på gang for å få innsikt i dette (søk på "detergent"). Ved bruk av rengjøringsmidler er det viktig å velge produkter som ikke avgir irriterende forbindelser til romluften eller på renholdsoverflatene. Undersøkelser (6) har vist at det kan være meget store forskjeller i innhold av flyktige organiske forbindelser i produkter med samme bruksområde. Rengjørings- og vedlikeholdsmidler kan også inneholde kjente allergener som formaldehyd, glutaraldehyd, kathon, og terpener, samt hudtoksiske forbindelser som nonylfenoler.

Ved valg av rengjøringsmidler bør følgende råd følges:

 • Vurder om det likevel kan være like bra med rent vann
 • Bruk store, seriøse og helst nordiske produsenter.
 • Unngå såkalte "home-party"-produkter.
 • Forlang innholdsdeklarasjon og bruksanvisning på norsk.
 • Unngå produkter som inneholder løsemidler, fargestoffer og parfymer.
 • Bruk mest mulig pH-nøytrale produkter.
 • Forlang og studer Produktblad

Servicebedriftenes Landsforening har innført en ordning for registrering og miljøklassifisering av rengjøringsmidler (7). Opplegget har til hensikt å gjøre det lettere for rengjøringsbransjen å velge miljøvennlige produkter, men registeret er også tilgjengelig for andre. Produktene inndeles i 5 klasser avhengig av deres innvirkning på arbeidsmiljø, innemiljø og ytre miljø. Klasse 1 betyr meget godt og 5 betyr dårlig, men alle disse har god nok kvalitet til godkjenning innenfor norske lover og forskrifter. Det er også en kategori "Ikke godkjent" for produkter som ikke tilfredsstiller kravene. Foreløpig er nesten 300 produkter tilmeldt registeret.

Produktbladene kan av og til inneholde ufullstendige opplysninger.

Eksempel på problemstilling på Voksentoppen (vaskemiddel) : "Kan VT bruke DIVERTEX VASK - flytende tøyvaskemiddel?"

Produktbladet angir at produktet inneholder bl.a.:

 • Polyacrylat/nonion blanding - men hvor kommer polyacrylatet fra? og dreier det seg om monomerer også?
 • Dodezylbenzensulfosyre : NB benzener er biologisk aktive - akseptabelt?
 • Konserveringsmiddel isotiazoliner - biologisk aktive agens!
 • Konklusjon: jeg er i tvil - og foreslår andre alternativer.

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  ForsideRenholdsmidler

   

  AKTUELLE KATEGORIER :
  renhold