DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi: OCIA (VOC')s helse-effekter

Dette dokumentet revideres for å inngå i prosjektet e-bok: Miljøkjemi og vi anno 2012/2013.
Det er en fortsettelse av og tilheng til Kjemisk luftforurensning.Gass

Det ble i år 2000 foreslått fra nordisk hold at betegnelsen VOC erstattes med betegnelsen OCIA (engelsk: Organic Chemicals in Indoor Air, Anderssson et al 2000).
Vi har altfor lite kunnskap om de enkelte OCIA/VOCs og totalVOCs betydning for helse og sykdom, men mye indikerer at noen OCIA/ VOC og spesielt kanskje kombinasjoner av OCIA /VOC i høye konsentrasjoner har helse-effekter og at terskeldosene er svært individuelle.

Skandinavias fremste eksperter på dette området (Mølhave, Wolkoff) foreslår at øverste akseptable grense for eksponering for VOC bør være et gjennomsnitt på 30 ug/m²/h. og øvre grense for TVOC på 200-300 ug/m³.
Norske eksperter satte tidligere en øvre grense for TVOC på 400ug/m³ luft,men har nå frafalt dette i de siste versjonene av anbefalte faglige normer for inneklima.
Ingen grenseverdier er sikre, og tar ikke inn mulighetene for individuell overømfintlighet.

Det kan dreie seg om flere reaksjonsmekanismer: overfølsomhet (se dette), toksiske og nevrotoksiske reaksjoner (ved høye doser), betinget refleks (mest via lukt og det autonome nervesystemet og n.trigeminus), spesielle irritasjonseffekter med refleksmekanismer (betinget refleks), psykosomatisk, ukjente mekanismer (som f.eks ved kjemisk miljøintoleranse (multippel kjemisk overfølsomhet).

Overfølsomhet for OCIA / VOC

OCIA / VOC i ren form gir ikke allergi, men noen QCIA / VOC kan muligens virke som forsterkere for allergiutvikling (adjuvans for sensibilisering) og forsterke allergireaksjoner.

Hos personer med hyperreaktivitet (se dette) i luftveiene og øyenslimhinnene kan imidlertid relativt lave konsentrasjoner av OCIA / VOC virke som sykdomsutløsende irritanter - med svært ulike reaksjonsterskler for forskjellige individer og noe varierende fra tid til annen. Klinisk erfaring gir oss grunn til å mistenke at langvarig eksponering for en del kjemiske stoffer i lave konsentrasjoner virker forverrende på bl.a. astma, og vi mener det er grunn til å mistenke at dette også kan medvirke til induksjon av slike sykdommer. De kan være medansvarlig for økningen av forekomsten av dem. Dette er imidlertid vanskelig å bevise og er lite utforsket.

Spesifikk kjemisk overfølsomhet (se dette) er enda dårligere utforsket enn hyperreaktivitet i forbindelse med kjemiske stoffer i innemiljø. Her dreier det seg om overfølsomhet mot spesielle kjemiske strukturer.
Man antar at de utløsende kjemiske stoffene forstyrrer funksjonen av spesifikke enzymer hos pasienten. Når enzymene forstyrres, forstyrres den interne kjemiske omsetning med opphopning av biokjemisk aktive stoffskifteprodukter som f.eks leukotriener.
Dette kan virke lokalt i slimhinnene men også ellers i kroppen og gi symptomer av den type som benevnes inneklimasyke.

Som eksempel på dette kan nevnes helseeffekter på grunn av VOC som kan emittere fra vannbasert og andre typer maling lenge etter at malingen er påført.

OCIA (VOC) og inneklimasyke

For voksne personer uten overfølsomhet betyr neppe luftens innhold av OCIA / VOC i gassform noen særlig helserisiko i de konsentrasjoner som vanligvis finnes i boliger med akseptabel ventilasjon (luftskifte), selv om det ikke kan utelukkes for personer med overfølsomhet eller spesiell sårbarhet (avhengig bl.a. av individuelle forhold i enzymer og enzymtoleranser). Migrenepasienter burde bl.a. undersøkes spesielt i denne sammenheng. Både ved migrene, astma og kjemisk miljøintoleranse virker bl.a. parfyme forverrende.
All forskning tyder på at de VOC/OCIA som finnes i og på støvpartikler, ellers er viktigere for helsen.

Vi føler oss ikke trygge når det gjelder eksponering for mange forskjellige OCIA / VOC for nyfødte og småbarn.

Mange mennesker hevder at de blir dårlige ved korttids eksponering for bestemte kilder til OCIA / VOC slik som terpentin, aceton, formaldehyd, parfyme, lakk, maling, avgasser fra PVC etc. når disse opptrer i noe høyere konsentrasjoner - og med svært ulike reaksjonsterskler. Det dreier seg vanligvis om hodepine og andre symptomer på inneklimasyke

Spørsmålene står ubesvart om de samme stoffene gir sykdom også ved lave konsentrasjoner når eksponeringen skjer over flere timer store deler av året slik som i innemiljø i boliger, barnehager, skoler, kontorbygg etc..

Dette er dårlig undersøkt - og er vanskelig å utforske systematisk (se f.eks. Mølhave 1991, Nielsen et al 1997 for referanser).

Mekanismene bak slike plager kan som nevnt, være forskjellige. For luktende stoffer er det viktig å vurdere om det kan ha oppstått betingede reflekser (se dette). Det kan særlig mistenkes når et individ har opplevd kraftige symptomer (kanskje toksiske eller overfølsomhetsreaksjoner) gjentatte ganger ved eksponering for kjemiske stoffer med spesiell lukt.

OCIA (VOC) og helse-diagnose

Det er meget vanskelig og ofte umulig å stille en sikker årsaksdiagnose - dvs. påvise en sikker sammenheng mellom pasientens sykdom/plager og bestemte inneklimaforhold. Laboratorietester finnes ikke for formålet, og klinisk "sammenhengsdiagnostikk" for inneklima/helse krever godt kontrollerte provokasjonsforsøk eller eksponeringsforsøk som er meget vanskelig å få gjennomført selv i forskning - og praktisk talt umulig i praktiske situasjoner for det enkelte menneske (pr 1999).

Man har forsøkt med spesielle undersøkelse av tårefilmen i spesielle tilfeller (Mølhave 1991), men også slike undersøkelser gir ufullstendige svar.

Det gjenstår mye forskning i dette området. En oversikt over kunnskapsmangler og forskningsbehov er utgitt av Arbeidstilsynet i 1998 i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt og Norges forskningsråd (Bye, E., Bakke, J V, Grov TR: kjemisk-fysiske forhold i arbeid av betydning for helse. (HD-1095/98 FOU - ISBN 82-90688-08-3) Arbeidstilsynet 1998

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen

(Sist oppdatert 6.august, 2013)
Kjell Aas©
Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
flyktige organiske forbindelser