DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Oksidanter. Oksidativt stress

  • Små forandringer av et molekyl kan endre det kjemiske stoffets egenskaper fra nødvendig til skadelig.
  • Slik er det bl.a. ved ekstra tilførsel av oksygenmolekyler (O) (oksidativt stress) til noen kjemiske stoffer i kroppen.

  • Fordi vi stadig utsettes for oksidativt stress, er helse avhengig av at vi også får i oss antioksidanter som kan balansere dette, og at enzymene våre virker.


Det skal tilsynelatende lite til av endring av noen molekyler (som bygger opp et kjemisk stoff,) før molekylet (det kjemiske stoffet) endrer egenskap og betydning i biologisk sammenheng. Tilførsel f.eks. av et ekstra oksygenmolekyl (O) kan gi nye egenskaper som er til skade. Det er noe som kan skje når oson (O3) eller andre oksidanter kommer inn i kroppen, eller hvis et enzym som skal avspalte oksygen, ikke fungerer.

Mange forskere er opptatt av helseskadelige virkninger av oksidativt stress og frie radikal-reaksjoner. Slike mekanismer kan ligge under mange av de biologiske (biokjemiske) fenomenene som vi ikke har sikre forklaringsmodeller for, slik som bronkial hyperreaktivitet ved astma, migrene, inneklimasyke, idiopatisk miljøavhenbgig intoleranse (eller "multippel kjemisk sensitivitet") osv. Mangfoldet og ulikhetene i de nevnte sykdommene antyder at det kan være mange ulike biologiske baner og onde sirklers mekanismer. Enzymer, reseptorer på ulike celler, nervefibre osv osv kan være involvert.

Det dreier seg om en uheldig forskyvning av den indre kjemiske balansen mot for mye oksydering.

Oksidativt stress øker med økt forbruk av alkohol, tobakk og visse fettsyrer. Det øker også med miljøforurensninger og spesielt belastninger med fotokjemiske oksidanter som oppstår ved trafikkforurensninger.

Ozon (oson) er særlig reaktivt. Det er godt mulig at svevestøv påvirket av moderate konsentrasjoner av ozon, kan gi oksidasjonsreaksjoner i luftveiene og inn i organismen når det inhaleres mye slikt støv. Andre vanlige oksidanter er klorgasser, nitrøse gasser og toksiske tungmetaller (særlig bly). Det kan også skje gjennom prosesser som hemmer viktige beskyttelsesenzymer som bl.a. glutation peroksidase eller superoksiddismutase. Hit hører også en del legemidler, som f.eks. paracetamol som påvirker og reduserer glutatjon fra leveren.

Risikoen for f.eks. astma kan (noe forenklet sagt) være avhengig av balansen mellom de oksidative stressfaktorer på den ene siden og antioksidanter og andre beskyttelesesfaktorer på den andre. Individuelle egenskaper hva angår reduserende enzymer kan være en viktig faktor. Forskjellige inflammasjonsprosesser kan medføre oksidative prosesser. Ved IgE-medierte reaksjoner vil eosinofile celler frigjøre flere stoffer med oksidative egenskaper.

Antioksidanter

Oksidanter og antioksidanter illustrerer samspillet mellom hva vi puster inn, og hva vi spiser og drikker i forhold til hvilke gener vi er utrustet med, og hva vi har erfart, kort sagt samspillet mellom miljø + kost + livsstil.

Til kostfaktorer som kan beskytte, hører frukt og grønnsaker (C-vitamin), umettede fettsyrer (tran) og kanskje også (men ikke sikkert) økt inntak av selen.

Dette er et mangfoldig og komplisert område som krever brede kjemiske kunnskaper og dyp innsikt. Som ansvarlig for denne kunnskapsbanken understreker Aas at han ikke har tilstrekkelige kunnskaper for å gå i dybden i dette området. Halvskolerte røvere kan gjøre mer skade enn gagn.
I ernæringsfysiologi har man god oversikt over hvilke matvarer som inneholder mer eller mindre antioksidanter verre er det å sette mål på hva vi får inn i oss av oksidanter gjennom pusten.


Fra nettsiden til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har vi sakset:
"Helse i hver tomat"
(25. 07. 2002)
Tomaten, uansett i hvilken form, regnes som den beste kilden til den effektive antioksidanten lykopene.
Også etter hermetisering beholder denne antioksidanten sine gode egenskaper. Forskerne mener at lykopene reduserer faren for prostatakreft, og virker positivt mot høyt blodtrykk og diabetes.
Antioksidanter forhindrer skade på celler som oppstår fordi vi lever i en oksygenholdig atmosfære. Oksygen er i utgangspunktet skadelig, selv om vi ikke kan leve uten.
Kroppens celler lager antioksidanter selv, men i tillegg trenger vi å få tilført flere gjennom kostholdet. En av de mest kjente er vitamin E, sier Jan Øivind Moskau ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Forskning har påvist klare sammenhenger mellom høyt inntak av antioksidanter og redusert risiko for kreft og hjerte- og karsykdom. Det hjelper lite å isolere én og én antioksidant og spise dem som tabletter, kroppen trenger den miksen som er i kostholdet. Følger man norske helsemyndigheters råd om fem enheter frukt og grønnsaker om dagen, får man i seg riktig mengde av disse stoffene, sier Moskau.


Det er postulert at svikt i forsvaret mot oksidanter og frie radikaler kan være grunnleggende årsak ved kjemisk overfølsomhet(Levine SA 1983 a, 1983 b se Litteratur ).

Se ogsåOksidasjonogreduksjon

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOksidanter. Oksidativt stress