DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS / Aktiv DUE


PRESSEKLIPP:
Dagsavisen 7.5.01: Mobbes til sykehus. Mistrivsel og mobbing fører til at barna blir fysisk og psykisk syke.
Kommentar: Mobbing motvirkes med klassekontrakt og rapport fra klassens miljøvernere i Aktiv MEIS/ Aktiv DUE.


  • Mobbing øker i dårlig psykososialt miljø på skolen
  • Dårlig innemiljø øker aggressivitet hos de aggressive
  • Dårlig innemiljø øker sårbarheten hos de sårbare
  • Tiltaksprogrammet Aktiv MEIS/ Aktiv DUE kan motvirke alt dette


Innemiljø er inneklimaet pluss det psykososiale og det estetiske miljøet. Dette henger sammen og må sees helhetlig.

Mange skoler og klasserom har altfor dårlig innemiljø der forholdene i inneklimaet skaper og bidrar til plager og sykdom.
Vanlig er hodepine, unormal tretthet, følelse av å være uvel og konsentrasjonsproblemer. Det bidrar til at tapere blir enda mer tapere, og at sårbare elever blir mer sårbare.
Grundige undersøkelser har vist at det også bidrar til økt irritabilitet og aggressivitet, dvs de aggressive kan bli mer aggressive. Når dette kommer på toppen av andre grunner til mobbing, kan det bli utslagsgivende både for mobberne og for valget av mobbeoffer.

Aktiv MEIS / Aktiv DUE er et program som er utviklet for å skape et bedre innemiljø gjennom elevenes egeninnsats. Programmet hjelper elevene til å vurdere sitt eget innemiljø (gjennom Kvalifisert skjønn metoden (KSM), og til å gjennomføre enkle tiltak som fører til bedring.

Klassen lager og undertegner en klassekontrakt til beste for et godt innemiljø. Et viktig punkt i klassekontrakten tar sikte på solidaritet og tiltak mot mobbing.

Eksempel fra en klassekontrakt:


§7. Samhold og trivsel:
Alle i klassen er veldig greie og snakker med andre på en hyggelig måte. Er det noen som blir uvenner, prøver vi å få til en skikkelig megling. Vi tar hensyn til hverandre. I klassen vår skal ingen erte hverandre. Vi lar ikke noen andre mobbe klassekameratene våre. Tilfeller av mobbing rapporteres til klassens miljøvernere som har plikt til å rapportere dette videre til verneombudet. Vi vil ha det pent rundt oss og finner ut sammen hvordan vi skal få til det. Ingen skal kludre, tagge eller grise til på bord eller vegger og sånt!
HUSK AT DETTE ER VÅR KLASSEKONTRAKT!
Alle i klassen er miljødetektiver. Når vi ser eller finner noe som er galt for innemiljøet vårt, ordner vi opp selv med en gang eller sier fra til en av miljøvernerne. Dette er en avtale (kontrakt)! Dato: Underskrifter: (alle i klassen skriver under)


Klassens miljøvernere

Klassen velger to miljøvernere som minner klassen om klassekontrakten og skriver rapport med avtalte mellomrom.
Rapporten peker på problemer og feil i innemiljøet og gir elevenes egne forslag til løsninger. Den følges opp av skolens verneombud, inspektør eller rektor. Det gjelder også om noen i klassen b lir mobbet. Da hører dett til miljøvernernes plikter å rapportere dette. Det er meget lettere å gå veien gjennom klassens miljøvernere enn å ”sladre” til en lærer, og det har vist seg å være en raskere vei til å få noe gjort ( i følge tilbakemeldinger fra lærere).

Eksempel fra en miljøverners rapport:


§7. SAMHOLD OG TRIVSEL:
Problem:
Kristian blir plaget og mobbet av to gutter i 7c. Vi har forsøkt å stoppe det, men det nytter ikke.
Tiltak:
Rektor må gjøre noe med en gang!


Gjennomføring av Programmet:


Interesserte skoler kan evt få kurs i dette, men interesserte lærere kan få til mye bare ved å følge veiledningene for Kvalifisert skjønn metoden og Aktiv MEIS / Aktiv DUE.

Aktiv MEIS / Aktiv DUE bør startes opp i de tidlige klassetrinn – iallfall fra 3. klasse. Programmet krever litt, men ikke mye fra lærerens side, og gevinstene kan være betydelige. Det er bryet verdt i følge de lærere som har vært involvert. Det er viktig at programmet går inn som en naturlig del av hverdagen på skolen, og ikke bare drives gjennom som prosjekt et år..

Se Aktiv MEIS eller Aktiv DUE og Miljøvernere

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS / Aktiv DUE