DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI . Del 1 Generelt


(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Både denne nettsiden, allergiviten.no og innemiljo.net får ofte henvendelser fra personer med sykdom og symptomer som tyder på kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI (se om betegnelsene senere).

Det kommer mange henvendelser også fra personer med immunologisk miljøintoleranse pga særlig uttalte allergier og fra personer med uttalt hyperreaktivitet i luftveier og/eller øyne.
Eksempler på slike henvendelser finner du til slutt i dette dokumentet.

Kjemisk miljøintoleranse skiller seg ut ved at mekanismene er ukjent og tilstanden er uten medisinsk akseptert diagnose selv om utløsende årsaker er kjent.
Mye av dette er allerede beskrevet i dokumentet Duftintoleranse anno 2013

Pasienter med kjemisk miljøintoleranse møter vansker særlig hyppig og ber om informasjon og råd. Derfor lages det her et eget dokument om denne overfølsomheten.

Dette er et vanskelig område både for fagfolk og folk flest så dette dokumentet kan bli krevende lesning der også lenkene til andre dokumenter bør følges. Det lønner seg nok å lese gjennom hele dokumentet først og så begynne forfra igjen for å klikke frem dokumentene som det er lagt lenker til her. Dokumentet er så langt at det må deles opp. Litteraturlisten kommer som et eget dokument.

Symptomene

Sykdommene kan gi mange plager, men uten objektive tegn og diagnostiske laboratorieanalyser. Det er internasjonal enighet (konsensus) om hvilke symptomer som er typiske

  .
 1. Sykdommen starter hos personer, som tidligere har følt sig friske.

 2. Symptomene opptrer først som reaksjon på et bestemt kjemisk stoff og forsvinner når denne eksponeringen opphører.

 3. Pasienten klager over symptomer fra minst to eller flere organer.

 4. Symptomer kan etter hvert opptre ved eksponering for forskjellige, ikke-beslektede kjemiske forbindelser, som kan ha forskjellige toksiske virkemekanismer.

 5. Symptomene opptrer under eksponeringsforhold, som kan beskrives.

 6. Eksponeringer, som fremkaller plager, kan forekomme i ekstremt lave konsentrasjoner og betydelig under de konsentrasjoner som normalt utløser plager hos mennesker.

 7. Dette syndromet er karakteristisk for MCS. Andre sykdomsårsaker kan utelukkes etter grundig undersøkelse

(Altenkirch 1999 Hornberg 199, Miljøstyrelsen i Danmark, 2002 Paulini 1999Sikorski et al 1905 Wiesmüller (ed) 1999).

Redaktørens kommentarer:(Personlig notat fra redaktøren):
Som barnelege har jeg ikke selv behandlet slike pasienter eller forsket på kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI. Jeg er derfor ingen autoritet på området.
I mitt arbeid har jeg imidlertid hatt svært mange pasienter med miljøintoleranse og miljøhemming å grunn av uttalte inhalasjonsallergier og/eller astma med hyperreaktivitet. De kan bli syke av forskjellige luftforurensninger og særlig slike som finne innendørs. Derfor har jeg i mange år interessert meg for og studert inneklimaforhold (Aas 2009).
Gjennom min åpne rådgivningstelefon på Voksentoppen i mange år var det også mange voksne med symptomer på kjemisk miljøintoleranse/MCS som søkte råd. Jeg har derfor studert mye av den litteratur om MCS/IEI som jeg har funnet.
Jeg har vurdert litteraturen med min bakgrunn og erfaring i immunologisk, biokjemisk og klinisk forskning og har studert sykehistoriene til et 50-tall personer med kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI.
Grundig og nøkternt vurderte sykehistorier må vurderes som gyldige kunnskapskilder (Malterud og Takstad 2001). Her oppsummerer jeg hva jeg personlig er kommet frem til i denne sammenhengen. En grundigere gjennomgang har jeg presentert i boken Miljøhemming, en skjult funksjonshemming.
Jeg vil være takknemlig for kommentarer med vitenskapelig dokumentasjon.


Både betegnelser, årsaksforhold (biologiske mekanismer) og medisineres innstilling er kontroversielle.

Om betegnelsene

Gjennom tidene har denne tilstanden hatt mange navn. Først kalte noen dette ”klinisk økologi” (Clinical ecology) . Mange bruker nå betegnelsen MCS som står for det engelske ”multiple chemical sensitivity”. Det er også kalt MCSS der den siste ”S” står for syndrom.
Blant internasjonale fagfolk er det etter en WHO workshop i 1996 enighet om å bruke betegnelsen IEI som står for det engelske ”idiopathic environmental intolerance”.
Bruken av det ordet skaper imidlertid misforståelser hos mange.
Når ”idiopatisk” oversettes med ”ukjent årsak”, er betegnelsen lite hensiktsmessig. Pasientene vet jo selv at årsaken er noe kjemisk som de kan lukte. Det er årsaksforholdene som er ukjent, d.v.s. at vi ikke vet hvordan kroppen forholder seg til de kjemiske stoffene.
De biologiske mekanismene er ukjent. For MCS kan begrepet ”idiopatisk” oversettes med ”noe vi ikke vet nok om”.
Uttrykket brukes om mange medisinske sykdommer og også om sykdommer med objektive tegn der vi vet for lite, slik som for eksempel kronisk idiopatisk urtikaria (elveblest).

IEI er likevel en betegnelse som brukes mye i forskningsorientert litteratur.
Jeg foretrekker å bruke en norsk betegnelse og har foreslått: kjemisk miljøintoleranse men tilføyer her /MCS/IEI slik at det blir kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI i håp om at flest mulig skal komme frem med de søkeordene som de bruker, og kan kjenne igjen hva ”kjemisk miljøintoleranse” dreier seg om.
Etter hvert bør en kanskje unngå å bruke betegnelsene MCS og IEI. Det er tidlig foreslått å skifte ut MCS betegnelsen helt med duftintoleranse (Amundsen et al 1996) og denne redaktøren foreslår å kalle det kjemisk miljøintolerase i undergruppen av miljøintoleranser.

I noen sammenhenger kalles de nevnte tilstandene også SBS som står for det engelske Sick Building Syndrome og som også kalles inneklimasykdom.
Tidligere kalte en dette også for kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome, CFS), mens den betegnelsen nå er knyttet mer opp til myalgisk encephalopathi (ME/CFS) (Evengård, Komaroff 1999, Fukuda et al 1994).
Den tilstanden har et mangfold av subjektive plager, men har likevel en akseptert medisinsk diagnose (ICD 10, G93.3 og G93.4. Nå er det også opprettet Nytt senter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.
Det trenges også for pasienter med kjemisk miljøintoleranse!

Hos mange med kjemisk miljøintoleranse er overfølsomheten så uttalt for forurensninger som finnes i svært mange miljøer, at det dreier seg om miljøhemming som er inngående og detaljert diskutert i boken Miljøhemming en skjult funksjonshemming
Eksempelvis gjør den utstrakte bruken av parfyme og parfymerte produkter at mange lokaler og forsamlinger er like utilgjengelige som bratte trapper er for rullestolsbrukere.
Miljøhemming er en funksjonshemming som krever tiltrettelegging, at det vises hensyn og at myndighetene tar ansvar.
Man bør begynne med parfymefrihet i barnehager og skoler, og NAAF fremhever i den sammenhengen at barnas helse må gå foran forfengelighet.
Dette vil beskytte også mange med miljøhemmende astma.


Om pkt 1. Berørte personer
Det later til at sykdommen opptrer hos et vidt spektrum av personer og personligheter. Den starter som oftest i tidlig voksen alder med overhyppighet hos kvinner, men forekommer også hos noen få barn og en del unge.
Mange av de pasienter som jeg har hatt kontakt med, er ressurssterke, velbalanserte personer, men sykdommen opptrer også hos andre og mer sårbare og stressede personer.

Litteraturen om dette er omfangsrik og variert og med sprikende og konfliktskapende konklusjoner.
En kan finne dusinvis av forskningsrapporter som underbygger et gitt synspunkt, og like mange som underbygger det motsatte. I denne omtalen kan vi bare trekke frem noen få eksempler.

Noen forskere har konkludert med at personer med MCS/IEI har endret biokjemi og at det ikke dreier seg om særegne psykologiske eller sosiale trekk (Joffres et al 2005 Johansson et al 2006). Det er i følge den litteraturen neppe noe typisk mønster knyttet til personlighet.

Mange andre vitenskapelige publikasjoner hevder imidlertid at det er en overhyppighet av nevrotiske trekk og angstrelatert stress hos pasienter med MCS/IEI (Hausteiner et al 2006. Mange av disse knytter tilstanden til en gruppe av psykologisk betinget sykdom som kalles ”funksjonelle lidelser” eller "somatoforme lidelser" (Bailey og medarbeidere 2005, Maschewsky 1999, Papo et al 2006). Dette er nærmere omtalt senere under årsaker og mekanismer.

Om pkt 2. Starten
Dette er kanskje vanligst ved kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet, men det er mange som ikke vet sikkert hvordan sykdommen begynte.
Noen mener det kan ha startet med en virusinfeksjon, andre mener det begynte etter langvarig eksponering for fukt og muggsoppvekst, noen er sikre på at det startet etter at boligen deres ble sprøytet med insektmidler, og atter andre har ingen spesielle mistanker.

Om pkt 3 Symptomer og diagnose
Det opptrer mange forskjellige plager.

 • Irriterte slimhinner med svie i øynene og i luftveiene med pustebesvær, hoste og heshet,

 • hodepine,

 • unormal tretthet/ kraftløshet

 • uvelfølelse, kvalme

 • smerter i brystet, muskler og ledd

 • svimmelhet

 • konsentrasjons- og hukommelseproblemer

 • en slags forvirringstilstand

 • skjelvinger

 • magebesvær

 • andre plager
.
Alle pasienter har ikke samtlige av disse plagene, men kombinasjoner av to eller flere av dem. Sykehistorien pleier gi klare kriterier for sykdomutløst av kjemiske forurensnnger i den luften sompustesinn. Det kan forsterkes av betinget refleks.
I noen tilfeller dominerer kraftløshet og utmattelsesfenomener og minner om det som tidligere ble kalt kronisk tretthets- eller utmattelsessyndrom.

Pasienten føler seg virkelig syk. Ikke få blir ”helt slått ut” på en måte som likner forgiftning, og som kan vare noen dager.
Dette er en alvorlig sykdom. Den er ikke livstruende, men den ødelegger livet og livskvaliteten hvis en ikke finner noe som hjelper. Pasienten må tas på alvor og undersøkes nøye.

I USA og i Tyskland er dette godkjente medisinske diagnoser under det internasjonale koderegistret for diagnoser ICD 10.
I Tyskland står MCS spesifikt nevnt i den nasjonale ICDlisten under ICD 10,T78.4, Allergie, nicht näher bezeichnet: -- Überempfindlichkeit o.n.A. selv om dette ikke er noen allergisk reaksjon.

I andre land i Europa som i Norge er det ingen akseptert diagnose for denne tilstanden.
Det nærmeste en kan komme i dag er med bruk av en av følgende ICD 10 koder. T78,4 Uspesifisert allergi, undergruppe Overfølsomhet INA der INA betyr "ikke nærmere angitt”.
Alternativt kan en kanskje bruke T78.8 Andre spesifiserte skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted.. En annen brukbar kode kan være R68.8 Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn

NFBIB og NAAF har sammen søkt Helse & Rehabilitering om finansiering av et prosjekt for kartlegging av ulike former av miljøhemming, men har ikke nådd frem med søknaden.
I NFBIB’s forprosjekt med spørreskjema på nettet spørreskjema på nettet var det aller flest med kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI som besvarte spørreskjemaene.
Svarene tydet på store problemer for disse pasientene i forhold til helse- og trygdevesen. De møter manglende kunnskap, manglende forståelse og lite hjelpsomhet.

Om pkt 4, 5, 6 g 7. Årsaker og mekanismer
Pasientene er etter gjentatte erfaringer sikre på hva som utløser plagene. De blir syke ved lukten av kjemiske luftforurensninger selv om de finnes i meget lave og ikke-toksiske konsentrasjoner.

Særlig parfymer og andre petrokjemiske luktstoffer virker som overbevisende årsaker. Eksos og andre sterke lukter utendørs kan gi plager, men aller vanligst er årsakene å finne i vanlige inneklima.
Noen kaller reaksjonsmåten ”allergi” men det har ikke noe å gjøre med allergi (som er en immunologisk reaksjonsmåte).

Allergi og astma forekommer imidlertid så hyppig at en må forvente at det forekommer statistisk sammenfall med andre sykdommer – også med kjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI.Jeg vet om flere slike personer med både astma og hyperreaktivitet og typisk kjemisk miljøintoleranse.

Publikasjoner som konkluderer med at tilstanden primært er en psykologisk/psykiatrisk tilstand, omtaler personer med MCS/IEI sammenliknet med et antall kontroller uten denne sykdommen.
Slike retrospektive undersøkelser er ikke godt nok utgangspunkt for bastante konklusjoner, for det kan være at det er sykdommen som har satt sitt preg på de syke.
Personer med MCS/IEI lever i en helt spesiell og vanskelig livssituasjon (Aas 2007). Vissheten om at det rundt neste hjørne kan være kjemiske forurensninger og lukter som vil gjøre deg syk, fører naturlig til engstelse og et skjerpet sanseberedskap.¨
Det kan føre til kronisk stress som kan forstyrre mange funksjoner. MCS har mye til felles med stressykdommer.

Sykdommen er så vanskelig å slite med både privat og i sosiale og arbeidsmessige sammenhenger, at de fleste av oss sannsynligvis ville utvikle sekundære plager bl.a. med bekymringer, søvnløshet, skuffelser, motløshet, depresjon, engstelse, stress, bitterhet og kanskje litt sinne over omverdenens uforstand.
Sånt kan forsterke plagene med onde sirklers mekanismer.
Seriøse forfattere reserverer seg derfor vanligvis med å skrive at det trenges mer forskning og prospektive eller relevante eksperimentelle undersøkelser før en kan konkludere noe om dette.

For noen pasienter kan det bli vanskelig å skille mellom kjemiske og psykiske årsaker.
For legen kan det bli en nesten umulig oppgave å avgjøre om psykologiske fenomener er primære eller sekundære.

På den motsatte side av teoriskapende undersøkelser og i tråd med pasientenes egne opplevelser er forsøk som viser overhyppighet hos MCS/IEI pasienter av biokjemiske eiendommeligheter.

Det er rapportert genetiske trekk og sammenheng med sviktende funksjon i enzymer som er viktige i omsetningen av kjemiske stoffer i kroppen (McKeown og medarbeidere 2004).
Det er også solid forskning som tyder på at tilstanden skyldes spesielle mottakere (reseptorer) for kjemiske signaler (Pall 2003,Pall, Anderson 2004)- det som forfatterne kaller forhøyet nitrogenoxid/paroxynitrit-teorien (redaktørens oversettelse).
Disse arbeidene virker plausible, og det er spennende å avvvente om etterprøving kan bekrefte funnene. Om det dreier seg om slike mekanismer (som forkortet kan kalles en selvdrivende NO-ONOO-syklus) kan mye av vår biokjemi påvirkes. Da kankan forekomme store individuelle forskjeller (Lindeman, Søderlund, Dybing 2002).

Andre forskere mener å ha påvist spesielle endringer i den nevrokjemiske omsetningen i hjernen, og atter andre finner sammenhenger som tyder på at MCS/IEI pasienter har spesiell, capsaicinømfintlig sensorisk reaktivitet i slimhinnene, noe som igjen kan peke på mulig koplingsfeil i hjernens nettverk mellom luktelappen og det limbiske system (dyrehjernen) (Bell et al 1995, Johansson et al 2006). Det er tidligere vist at kjemisk stoff i luften kan virke på hjernefunksjoner (Sobel et al 1999Henkin & Levy 2001).
Slike funn dreier seg ikke om primære psykologiske fenomener.

Det foreligger andre forskningsrapporter som knytter MCS/IEI til endringer i biokjemiske elementer uten at de fortjener å nevnes detaljert her.

Det er godt mulig at det finnes en fellesnevner for de nevnte forskningsresultatene i et eller annet enzym- eller aktiveringselement i vår kompliserte og ennå ikke fullt kartlagte biokjemi. Mer forskning er påkrevd. Vi har mange dyktige biokjemikere og arbeidsmedisinere her i landet. De er med dette invitert til å kommentere og bidra til mer informasjon om kjemisk miljøintoleranse.

Sett under ett tyder forskningen på at flere forskjellige mekanismer kan føre til kjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI. Også i dette er det forskjell på folk!
En må også være åpen for at det kan finnes psykogen miljøintoleranse med symptomer på MCS og duftintoleranse hos et ukjent antall personer. Det kan være vanskelig å bevise, men er i så fall likeverdige sykdommer med krav på aksept.

Symptomene gir inntrykk av at reaksjonene formidles gjennom det autonome (selvstyrende) nervesystemet.
Det kan forklare hvorfor flere organer blir berørt av samme årsak.
Det passer med teorien om at duftintoleranse med symptomer på kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI kan skyldes en koplingsfeil et sted i nettverket mellom luktelappen og det limbiske system i hjernen (Bell et al 1995). Derfra formidles impulsene til det autonome nervesystemet.

McFetridge-Durdle et al (2008) har funnet feilfunksjon i det autonome nervesystemet hos kvinner med MCS.
Joffres, Sampalli og Fox (2005) som er av de få som har gjennomført kritisk kontrollerte provokasjonsforsøk med sperring av lukteevnen (neseklemmer), viste sammenheng mellom MCS/IEI og endret ledningsevne i huden. Også dette peker ut det autonome nervesystemet.

Det autonome (selvstyrte) nervesystemet tar hånd om alle automatiske kroppsfunksjoner, reflekser og kjertler som er nødvendige for livet:
Hjerteslagene og blodtrykket, immunforsvaret, pusten og fordøyelsen, frost- og angstskjelvinger, svette og rødme, muskelspenninger, smerteopplevelser og mye mer – det autonome nervesystemet bidrar i det meste.

Det autonome nervesystemet kan aktiveres både av bevisste og ubevisste sanseinntrykk, gode og vonde følelser, psykiske og fysiske stressfaktorer og forskjellige biokjemiske impulser. Betingede reflekser formidles i dette systemet.

Gjennom det autonome nervesystemet fungerer kropp og sinn som en enhet.
Her er det fysiologiske grunnlaget for psykosomatiske reaksjoner.
Beredskapsnivået for aktivering varierer fra individ til individ og fra tid til annen. Både fysisk og psykisk stress øker beredskapsnivået.

Mange leger er bedre utdannet i psykosomatikk enn i mulige sammenhenger mellom miljøkjemi og biokjemi. Det hører til legens utfordringer å vurdere psykosomatikk som differensialdiagnose. De gir nok ofte signaler om at de mistenker dette. Det virker provoserende på mange MCS-pasienten og skaper avstand og mistillit til legen.

Dette dokumentet må deles opp og fortsetter i "Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI Del 2: Forekomst og klinikk og med eget dokument for Litteraturliste.

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

(Sist oppdatert 4. juli, 2013)

Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI Del 1: Generelt.