DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Skolenes inneklima anno 2013. Innledning

Denne artikkelen er den første i en serie som er gjenopprettet og oppdatert etter skade av en 2009-serie om emnet. Nettsiden tar sikte på å følge utviklingen år for år i ”anno- serien”.

Dette vil nødvendigvis kreve at mange lenker inkluderes i teksten. Det anbefales å lese gjennom dokumentet i sin helhet først og deretter å gå tilbake til de lenkene som er av interesse.Gjennom mange år er det kommet henvendelser fra foreldre, foreldres fagutvalg (FAU), elever og lærere som utrykker utrygghet, sinne og fortvilelse over at barn er tvunget av norsk lov til å gå på skoler med så dårlig inneklima at ungene blir syke.

Det er skrevet meget om dette også i andre nettsider. En rapport fra noenlunde ferske undersøkelser viser at over 50 % og kanskje 80 % av skolene kan ha for dårlig inneklima over 10 år etter at de ble pålagt akseptable forhold gjennom lov og forskrift.

. Vi siterer fra tidligere

  • En skole er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt

  • Innemiljøet omfatter det termiske (temperaturforhold) + det atmosfæriske (luftkvalitet) + det akustiske (lydforhold) + det aktiniske (lysforhold mm) + det mekaniske + det estetiske + det psykososiale miljø . Alt dette må være godt for at innemiljøet skal bli godt!

  • Et dårlig innemiljø i skolen skaper sykdom, mange plager, dårligere læring, dårligere trivsel og kan kanskje øke mobbing

  • Er innemiljøet dårlig, er skolen dårlig!

  • Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet der materialvalget spiller en rolle.

  • Det er også avhengig av vedlikehold og drift og av hvordan uteareal og innemiljø tilrettelegges og brukes.

  • Mange norske skoler har betydelige bygningsmessige svakheter og er dårlig vedlikeholdt.

  • Mye kan bli bedre med tiltaksprogrammet Aktiv MEIS som også er nødvendig for å opprettholde et godt innemiljø (der de finnes).

  • Hvert klasserom burde ha et Sertifikat for klasserom

Det er altfor tydelig og altfor ofte dokumentert at et dårlig inneklima bidrar til sykdom og plager.

Vi har spurt: Skal inneklimaet i klasserommene fortsatt være slik at det berettiger læreren til å starte skoletimen med å spørre elevene sine:
”Rekk opp hånden hvis dere trenger noe mot hodepine etter forrige skoletime!”

(Ill. K. Aas 2007 ©)

Denne nettsiden har tidligere beskrevet hva som karakteriserer et godt innemiljø i skolen
Mens nettsiden og sidens svartjeneste var ute av drift for reparasjon, kom det mange henvendelser direkte til redaktøren og mange av disse gjelder reaksjoner med utrygghet, sinne og fortvilelse over at barn er tvunget av norsk lov til å gå på skoler med så dårlig inneklima at ungene blir syke.
Slike henvendelser er kommet hit og også til www.allergiviten.no og www.innemiljo.net hvert år gjennom mange år.

Det er skrevet mye om dette og problemene fortsetter. I en rapport fra i 2008 om Skolenes tilstand kom det frem at bare 68 % av skolene svarte på henvendelsen.
Det antyder mørketall slik at kanskje 32 % bør legges til de følgende tall.

Blant skolene som svarte på forespørslene, var 50 % ennå ikke godkjent etter forskriften, men 40 % av disse hadde såkalt midlertidig godkjenning.
Det betyr at det var påvist feil og at skolen var pålagt å rette opp dette før godkjenning kunne gis.
Det skulle gjennomføres en ny undersøkelse høsten 2009 i følge et skriv fra regjeringen. Resultatene er foreløpig ikke kjent.

. Det er også slik at foreldre er usikre om barnet blir syk av skolen .
Det kan være en reell grunn blant mange mulige.

Heldigvis er det mange skolebarn og lærere som synes å tåle arbeidsmiljøer som ellers er forbudt og i strid mot arbeidsmiljøloven, veiledning om inneklima på arbeidsplassen, opplæringsloven med veiledning til opplæringsloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv . med veileder

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i mange år vært sterkt engasjert i arbeidet for å bedre innemiljøene i barnehager og skoler, og har i samarbeid med elevorganisasjonen vært pådrivere overfor skole- og helsemyndigheter.
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har sammen med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Barneombudet vært pådrivere for en slik lovfestet sikring av elevenes skolemiljø og har nå medvirket til utgivelsen av Utdanningsdirektoratets brosjyre Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven

NFBIB’s leder har i 2009 presentert en oversikt over dette med overskriften: 50 % AV NORSKE SKOLER HAR IKKE HELSEMYNDIGHETENES MILJØGODKJENNING - 10 ÅR ETTER AT GODKJENNINGSFRISTEN UTLØP! og innleder slik:
”Det er uholdbart at nesten halvparten av norske skoler ikke har helsemyndighetenes miljøgodkjenning 10 år etter at godkjenningsfristen utløp. NFBIB foreslår derfor et Nasjonalt samhandlingsprosjekt for å sikre alle elever et fysisk skolemiljø i samsvar med gjeldende lover og forskrifter”
. Det anbefales å lese hele oversikten i www.innemiljo.net.

Det tar ikke lang tid. Det anbefales også å lese Jan Vilhelm Bakke’s artikkel i det norsk-svenske fagbladet Allergi i Praksis om inneklima i skoler og barnehager. Hva er problemene og hvordan kan de løses?

Her hos oss samles stoff til å gjenopprette og oppdatere Norske skolers inneklima anno 2013 Del 2, og føye til Del 3 og 4 som er publisert i www.allergiviten.no som henholdsvis Del 3. Spesielle hensyn og Del 4 Integrering av miljøhemmede elever

Kjell Aas ©
(Sist oppdatertb 3. mars 2013)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSkolenes inneklima anno 2013. Innledning