DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Feil i media om inneklima

Senhøstes 2010 kom det noen villedende oppslag om inneklima i aviser og nettsider.
Overskriften ”Innendørs luftforurensning ikke så ille som fryktet” ble brukt også i Helsebiblioteket og dessverre uten kommentarer som kunne ryddet bort feiltolkningene.
Det er synd,for Helsebiblioteket oppfattes som mer troverdig enn mange andre kilder til informasjon.

Oppslagene viser til en dansk undersøkelse av Raaschou-Nielsen og medarbeidere (Long-term exposure to indoor air pollution and wheezing symptoms in infants Indoor Air 2010 20: 159-167). Flere leserbrev til denne nettsiden viser at disse oppslagene kan ha skapt mye forvirring og til og med konflikter. Dette må rettes opp! Som så ofte ellers kan en som leser bare forfatternes egen oppsummering abstract" kanskje la seg lure slik som journalistene bak de nevnte mediaoppslagene, men studier av hele artikkelen viser at de nevnte mediaoppslagene ikke er sanne og fører på villspor.

Undersøkelsen gjaldt i alt vesentlig trafikkforurensninger i inneluften
Den omfattet 411 småbarn i København der luften i barnas soverom ble analysert for formaldehyd og trafikkforurensninger utenfra (NOx og NO2 ,partikler(PM2.5) og sot). Det var ingen statistisk sammenheng mellom disse forurensningene og astmasymptomer hos barna de første 18 levemåneder.
Bortsett fra formaldehyd som forekom i lave konsentrasjoner, har de ikke undersøkt viktige forurensninger fra kilder i innemiljø, men bare mulige effekter av utendørs forurensning inne.

De nevnte oppslagene og den danske studien har fått relevant kritikk i nettsiden til NFBIB sin kommentar
som blant annet skriver "De har ikke opplysninger om innendørs forurensninger for de godt dokumenterte innendørs forurensningskilder som fukt, passiv røyking, allergener og biologiske forurensninger. De har heller ikke data om innendørs kilder til forbrenningsgasser som koking eller oppvarming med gass, heller ikke om ventilasjon. Formaldehyd er sjelden noe problem i inneklima i vår del av verden. Forurensning fra uteluft blir vanligvis halvert inne hvis det ikke er spesielle ventilasjonsforhold i boligen. Resultatene er derfor ikke uventet fra en by som København".


Mange blir syke av luftforurensninger inne
Det må tilføyes og understrekes at den refererte undersøkelsen gjaldt astma som var påvist før barna var 1,5 år gamle. I spedbarns - og småbarnsalderen er virusinfeksjoner i luftveiene hyppigste trigger for astma. Astmautvikling med og uten allergi fortsetter opp gjennom småbarns- og skolealderen avhengig av samvirke mellom genetiske forhold, miljø og kost.
Den nevnte undersøkelsen må vurderes sammen med annen relevant forskning. Der foreligger det hundrevis av vitenskapelige publikasjoner. Her skal bare et par av de aller nærmeste nevnes.

Motstridende resultater også vedrørende trafikkforurensningene inne!
Konklusjonene om manglende betydning av trafikkforurensninger inne fra den nevnte undersøkelsen i 2010 er i strid med en tilsvarende undersøkelse utført 2 år tidligere (Andersen et al, 2008).
Der var det en signifikant sammenheng mellom innendørs trafikkforurensninger og astmasymptomer (wheezing) hos barn under 3 år med genetisk disposisjon for astma.

En større spørreundersøkelse ble gjennomført i Sverige. Der deltok 4089 barn i førskolealder og ble fulgt opp med klinisk undersøkelse og lungefunksjonstest hos ca 75% (Nordling et al, 2008) . Den konkluderte med at eksponering for trafikkforurensninger i første leveår viste signifikant økt risiko for symptomer på astma før barna nådde skolealder og viste også økt forekomst av atopisk allergi.


Inneklimaet kan være forurenset av et mangfold av kjemiske stoffer i flyktig form og bundet til svevestøv. De kan være vanskelige å identifisere.

Det foreligger store mengder medisinsk litteratur som støtter disse og som også viser sammenheng mellom kjemiske og biologiske forurensninger inne og økt risiko for astma, andre luftveissykdommer og atopisk allergi. Dette kan også bevitnes av tusenvis personer med kjemisk miljøintoleanse, og mange millioner kan rapportere at de blir verre av sykdommene og helseplagene sine på grunn av innendørs luftforurensninger.

De nevnte oppslagene føyer seg til rekker av mediaoppslag som sprer myter og halve sannheter.
Journalister som vil referere forskningsresultater i populære media, bør selv være trenet i forskning og forholde seg til forskningskrav, eller konsultere erfarne forskere.
Ellers kan det bære vilt avsted.

(Sist oppdatert 25. januar 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFeil i media om inneklima