DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Konsekvenser av dårlig inneklima

 • I ett og samme rom med dårlig inneklima kan brukerne ha helt ulike reaksjoner

 • Noen kan føle seg friske og opplagte, mens andre får mer eller mindre plager eller blir syke

 • Reaksjonene avhenger av individuelle tåleterskler for ulike belastninger og av når og hvor lenge belastningen pågår.


Det er helt klart at både hensyn til helse, trivsel, funksjon, arbeidsevne og økonomi - kort sagt livskvalitet - avhenger av at man har et godt innemiljø. se Sykdomsoversikt og Toleranseterskel


Boliger

I en undersøkelse i Norge ble det funnet at over 50% av boliger der det bor barn, har for dårlig inneklima. Barneværeslene var verst i mange av dem - ikke minst med henblikk på muligheter for godt renhold og for skikkelig luftskifte om natten.

Det er imidlertid ikke foretatt noen grundig undersøkelse av barnas helsetilstand i forhold til eget inneklima/innemiljø. Her må vi bygge på resultatene av undersøkelse i barnehager og - mest - barneskoler.

Se: Godt innemiljø hjemme?

Barnehager

Norges Byggforskningsinstitutt har undersøkt dette i et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (Rapport nr 229, 1998). Det ble funnet:

 • bare 1 av 4 barnehager hadde tilfredsstillende ventilasjon
 • økende CO2 konsentrasjoner ble fulgt av økende sykefravær både for barn og personalet
 • fravær sank ved utbedring med lavere CO2.
 • barnehager med dårlig rengjøring (sjelden hovedrengjøring) hadde mer sykefravær både hos voksne og -mest- hos barn enn de med bedre renhold
 • mye trafikk i nærheten av barnehagen fører til mer fravær hos barna og øker risikoen for astma hos barna
 • høy luftfuktighet og/eller fuktskader øker fraværstendensen
 • økt sykefravær betyr økonomisk tap.

Dette arbeidet er populært beskrevet i VVS Teknisk magasin nr 5, 1998 s. 36-40.

Se:Godt innemiljø i barnehagen

Skoler

Greta Smedje og Dan Norbäck har undersøkt sammenhenger mellom sykdom, mental prestasjon og inneklimaforhold i svenske skoler både for personal og elever. Det ble funnet sammenheng mellom mental ytelse (subjektiv) og flere målte forhold slik som forurensninger med VOC, karbondioksid, støv, nitrogenoksyd og med luftskifte. Dette er første gang rapportert i Indoor air 1996, volum 1, s. 413-418 (Mental performance by secondary school pupils in relation to the quality of indoor air).

Se: Godt innemiljø i skolen?


I Norge er det gjennomført en del undersøkelser av interesse i denne sammenheng. Aas har vært med i 3 slike:

 1. "Innemiljø i skolebygg" (rapport, henvend Rogalandsforsk) og
 2. "Miljørenhold i Bærumskolene" (Rapport 1996, henvend FDV (driftsetat) Bærum kommune).
 3. "Innemiljø i 5 skolebygg i Oslo".RAPPORT til skolesjefen i Oslo 1999.

I den førstnevnte undersøkelsen ble det vist en del sammenhenger mellom bl.a. forhøyet CO2 og økt feilrate + sen svarrespons (tregere tankevirksomhet) hos elevene (mest hos jenter).

I Bærumskolene ble det påvist signifikante sammenhenger bl.a. mellom forekomst av "høyt støv" (kilde for svevestøv) og helseplager, sykdom, konsentrasjonsproblemer mm.

I Osloskolene viste kartlegningen av både nye og gamle skoler at innemiljøet var for dårlig i mange klasserom (kartlegning med bl.a. Kvalifisert skjønn metoden). Spørreundersøkelse med skjema viste bl.a. at mange elever hadde helseproblemer og plager. I noen klasserom var det opp til 70% av elevene som fiokk hodepine på skolen flere ganger i uken. Egeninnsats med Aktiv MEIS førte til betydelig bedring av innemiljøet og bedring av en del av plagene til tross for kort observasjonstid.

David Wyon i Sverige har allerede i 1970-årene påvist at økning av innetemperaturen fra ca 22° til 28° C gir omtrent 20 % nedsatt læring, dårligere hukommelse og dårligere konsentrasjon - hos barn (12-åringer) også mer uro og irritabilitet.

Yrkesbygg

Det er i et stort antall undersøkelser vist at dårlig inneklima i kontorbygg relativt hyppig fører til:

 • inneklimasyke

 • økt sykefravær
 • dårlig trivsel
 • nedsatt arbeidslyst
 • nedsatt produktivitet
 • Se Godt innemiljø på jobben?

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  ForsideKonsekvenser av dårlig inneklima

   

  AKTUELLE KATEGORIER :
  generelt om innemiljø i skoler og barnehager