DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 16. Annet (psykososialt, estetisk, trivsel, trygghet etc)

Det kan være spesielle forhold ved bygningen eller noen rom som kommer i tillegg til de andre punktene, og som kan være til skade. Presiser evt dette og gi skår etter skjønn.

For yrkesbygget og arbeidsstedet som helhet gjelder at de verste skår karakteriserer hele bygget, alternativt hele etasjen i bygget eller hele seksjonen i en etasje..

Det kan dreie seg om manglende hensyn til funksjonshemmede (tilgjengelighet) etc., uheldige psykososiale eller estetiske forhold som går ut over trivsel og samarbeid, dårlige arbeidsstillinger (ergonomi), , eller rot, snublefeller og forhold som kan skape risiko for skader.

De eksemplene som er gitt for skåring nedenfor, er ikke på noen måte dekkende for de mange mulige variabler i forhold til trygging mot skader og belastningssykdommer, tilrettelegging for funksjonshemmede (bevegelseshemming, hørselshemming, synshemming, miljøhemming) og i det psykososiale og estetiske miljø. Skårene gis ut fra undersøkerens personlige skjønn justert etter personalets opplevelser. Sitt ned etter inspeksjonsrunden sammen med driftsansvarlig, tillitsvalgt og evt andre og diskuter funnene. Spør om hvordan psykososiale,og estetiske forhold oppleves. For hvert bruksrom avmerker undersøkeren sine skår på registreringsskjemaet også for pkt 16 og spør de andre om de er enige eller ikke. Gjør om nødvendig endringer i henhold til nye opplysninger.
.


 • Skår 1
  Alt er tilrettelagt for alle funksjonshemminger. Interiøret er pent og trivelig uten snublefeller eller annen risiko for skader. Alle har godt tilrettelagte arbeidsstillinger. Personalet har gode muligheter for intern kommunikasjon og samarbeid og for å hygge seg sammen i naturlige arbeidspauser.
 • Skår 2
  Stort sett som for skår 1, men ikke fullt så trivelig. Litt uryddig enkelte steder. Noe usikkert om alle har gode nok arbeidsstillinger. Ikke alle er fornøyd med intern kommunikasjon og samarbeidsformer.
  Skår 3
  Ikke godt nok tilrettelagt for hørselshemmede/ miljøhemmede. Ikke sikret at alle har gode arbeidsstillinger. Noen av de ansatte mener interiøret er kjedelig. Burde pusses opp. Lite er tilrettelagt for intern kommunikasjon, lite kollegial støtte.
 • Skår 4
  Ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede, hørselshemmede, miljøhemmede. Interiøret er dårlig vedlikeholdt og har skjemmende elementer. Lite anledning til hyggelig samvær i arbeidspauser.


DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaKSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
bygningen
om innemiljø og inneklima
kvalifisert skjønn-metoden
ergonomi og sikkerhet
yrkesbygg