DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Frisk luft. Uteluft.

(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

 • Innemiljøet er avhengig av frisk luft utenfra, og kvaliteten på uteluft kan være avgjørende
 • Mange steder i landet vårt er uteluften frisk. Andre steder kan den være mer eller mindre forurenset.
 • For mennesker med allergi kan naturen virke som den verste forurenseren fordi uteluften inneholder pollen og muggsopper og mye kommer inn der også allergener fra dyr kan skape mange problemer.
 • Alle kan utsettes for forurenset uteluft, for forurensningene kan transporteres langt i atmosfæren.
 • I industriområder, ved trafikkårer og i mange tettsteder og byer kan luften være betydelig forurenset.
 • Luften utendørs spiller ikke bare en viktig rolle for helsen de forholdsvis få timene de fleste av oss er ute, men er friskluftskilden til inneluften vår. Frisk uteluft er livsnødvendig for oss.

Frisk luft.

Frisk luft er sammensatt av ca

 • 21 % oksygen (O2 - også kalt dioksygen)

 • 78 % nitrogen (N)

 • 0,03% kulldioksid (CO2)

 • 1% diverse gasser (ozon, radon mm)

 • karbondioksid fra naturen

 • fukt (H2O), vanndamp, varierende konsentrasjon

 • partikler fra naturen med varierende sammensetning og konsentrasjon

  Forurensninger i uteluft
  Teknologisk utvikling og livsstil hat ført til betydelig forurensning av uteluften.
  Særlig har fyring, trafikkutvikling og industriutvikling produsert mye som forurenser luft og vann. Det har gått ut over folkehelsen.Derfor handler folkehelsas miljøepidemi seg mest om uteluft, selv om vi oppholder oss mest inne.

  For mange med luftveisallergier er det riktig nok naturen selv som er årsak til helseplager med luftbårne, allergenaktive pollen og muggsoppsporer. men ellers er det menneskeskapte partikler og gasser som skaper helserisiko.

  Samtidig står renere uteluft sentralt for forebygging av miljøskader.
  Forskere hevder at kunnskap om denne kjemien er nødvendig for å løse verdens miljøproblemer. Der beskrives forskningstiltak vedrørende de vanligste forurensninger som kan skade miljøet og dermed også helse.

  Grenseverdier og overskridelser
  Denne nettsiden har tidlig hatt artikler om forurensninger i uteluft. Der gjengis også noen grenseverdier. De overskrides mest i byer med mye motorisert trafikk. Nettstedet Miljøstaus.no rapporterer årlig slike overskridelser
  I andre sammenhenger kan grenseverdier være til liten nytte.

  På samme måte som i inneluft er det størst helserisiko ved uteluftens innhold av støvbåret kjemi. Det er godt beskrevet og illustrert i folkehelsas faktaark om svevestøv og helse.
  Også Helsebiblioteket har en artikkel om Helseskadelige forbindelser i svevestøv..
  Både i disse og andre artikler legges det vekt på den kjemi som transporteres på fint og ultrafint støv. Det kommer også frem i nettsiden til Norges Astma- og allergiforbund(NAAF) om uteluft.

  Risikovarsling
  Et eget nettsted, Luftkvalitet i Norge gir jevnt oppdaterte overblikk over steder i Norge med akseptabel og ikke akseptabel kvalitet på uteluften. Det bygger særlig på målinger av benzen, SO2, partikler(svevestøv), NO2, ozon og karbonoksid (CO), dvs. forurensninger som man vet kan forverre hjerte- og luftveissykdommer.

  Flere nettsteder
  Helseskadelige forbindelser i svevestøv(dokument i helsebiblioteket) handler om uteluft.
  Også WHO har en nettside om Review of evidence on health aspects of air pollution

  Gode råd:

  • Familier med barn bør i den grad det er mulig unngå å bosette seg i områder med mye forurensninger i uteluften, og da spesielt unngå boliger nær gatenivået der det kan være mye trafikkforurensninger.
  • Mennesker med alvorlige lungesykdommer og/eller risiko for hjertesvikt bør holde seg innendørs mest mulig når det er høye konsentrasjoner av forurensninger i uteluften . Det gjelder også friske spedbarn og småbarn.
  • Alle bør unngå jogging eller annen fysisk anstrengelse ute under slike omstendigheter. Legg merke til at mange små barn må anstrenge seg for å holde følge med voksnes gangfart!
  • Det kan være en god hjelp å bruke spesielle støvmasker for de som må ferdes ute i forurenset luft
  • Unngå vinduslufting/luftinntak mot sterk trafikk

  • Unngå at biler blir stående med motoren i gang nær bygning
  • Unngå vinduslufting/luftinntak mot holdeplass for buss, pa rkeringsplass, bomstasjon, gatekryss etc.
  • Hold luftespalter og –ventiler rene
  • Se KSM-vurdering: Uteluft ved luftinntak Hvor forurenset er uteluften på de stedene luften trekkes inn i boligen / rommet?

  KSM-vurdering
  Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4 og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM. Vurderingseksempler:
  Skår 1: Uteluften i området er frisk uten forurensninger. Ingen kjente forurensningskilder i nærheten. Luftinntak med vinduslufting er mot ren luft. Inntak for ventilasjonsanlegg er over tak.
  Skår 2: Uteluften er i korte perioder forurenset av støv, lukt fra jorder, lukt fra rapsenger, litt veitrafikk, fjerntliggende industri. Lufting gjennom vinduer bare når uteluften virker ren. Inntak for ventilasjonsanlegg i god avstand fra avkastluften.
  Skår 3: Relativt hyppige/ lange perioder med nedslag/lukt fra industri eller fra biltrafikk i nærområdet - også av og til under vinduslufting. Inntak for ventilasjonsanlegg er nær avkast. Bolig høyt oppe over moderat trafikkert gate.
  Skår 4: Lange perioder med nedslag/lukt fra industri eller biltrafikk. Lufting må skje mot trafikkert gate eller vei med mye tungtrafikk, travel parkeringsplass, bussholdeplass eller lignende. Inntak for ventilasjonsanlegg er ved bakkenivå. Boligen er nær sterkt forurensende industri, biltrafikk, søppelforbrenning slik at dominerende vindretning bringer forurensninger/støv/ lukt til boligen. Kjellerleilighet i bygate

  Smuss, søle og støv fra uteområdet
  Vanligvis trekkes det mye smuss inn med skotøy og til dels med klær og annet (evt med hunder og katter). For eksempel kan sand fra lekeområder trekkes inn i ganske store mengder. Sand kan ikke selv bli svevestøv, men på gulv virker det som slipemiddel (sandpapir) og sliper av overflatematerial som så blir svevestøv som kan pustes inn og være helseskadelig.
  Smuss og søle og sørpe som bringes inn med skotøy kan inneholde forurensninger som blandes inn i støv og svevestøv. Det er bl.a. vist at det kan komme mye blyforbindelser inn på denne måten fra områder med biltrafikk som skotøyet har passert. Slikt blystøv samles gjerne opp i gulvtepper.

  Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

  (Sist oppdatert 1. august, 2013)
  Kjell Aas©

  Til toppen

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFrisk luft. Uteluft

 

AKTUELLE KATEGORIER :
inneluft
uteluft
luftkvalitet