DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM


Pesticider. En advarsel og et forslag

.

Utbredt anvendelse har den kjemiske gruppen pyrethroid, dvs moderne, syntetiske pesticider som likner i struktur på virkestoffet pyrethrum i krysantemumblomstene. De er klassifisert som lite toksiske for mennesker, men noen utvikler overfølsomhet mot dette og/eller andre stoffer i sprøytemidle. Det advares her mot en vanlig praksis som kan gi kjemisk miljøintoleranse og varig miljøhemming. Forslag til en trygg metode gis til slutt

Noen vanlige er: pyrethrin, allethrin, tetramethrin, permetrin, deltamethrin, cyphenotrin.

Her refereres et tilfelle av overfølsomhet etter uforsvarlig sprøyting, og det gis forslag til gjennomføring som er trygg.

En i høy grad oppegående og arbeidsaktiv kvinne ble alvorlig syk med kjemisk miljøintoleranse, miljøhemming og uførhet etter at et firma brukte insektdrepende spray mot borebiller i kjelleretasjen i bolighuset hennes.

Metoden som ble brukt, betyr en klar og helt unødvendig helserisiko. I rettsaken som kvinnen reiste, kom det frem at en slik metode er vanlig praksis iallfall for det involverte firmaet[1]. Da er det all grunn for at man fra helseorientert hold gir en begrunnet advarsel mot dette.

Siden det ikke foreligger noen klar forskrift om dette, vil denne nettsiden peke på to grunnleggende feil ved metoden som ble og kanskje fortsatt blir brukt. Det går i prinsipp ut på manglende sikring mot spredning av pesticidene og kjemiske bæremidler som kan forurense ubehandlede boligrom.

Insekticider og helseskade

Insekticider er giftige ikke bare for insekter og fisk. Selv om midlet er klassifisert som lite giftig for mennesker, er det påbudt at den som utfører sprøytingen bruker verneutstyr med egnet maske. Det er fordi betydelig eksponering for insektmidlet kan gi nerveskader og feilfunksjon i flere organer.
Men dette kan skje også hos mennesker som av en eller annen grunn blir overfølsomme for denne type giftstoff. Det er individuelt og tilsynelatende tilfeldig. Om uforsvarlig sprøyting vil gi helseskade, kan ikke forutsies bortsett fra at risiko sannsynlig er størst hos mennesker med kjemisk miljøintoleranse fra før.

Hverdagen har mange eksempler på at uforsvarlig tiltak rammer bare noen få, mens mange går fri.
Mange bilister og syklister kjører mot rødt lys og mange fotgjengere krysser gaten mot rødt lys, men det går som oftest bra.
Det er bare et fåtall av de som blir slått ned i barslagsmål som blir varig skadet.
Relativt få av de millioner som røyker, får lungekreft, Kreftrisikoen er doseavhengig, men ikke regelmessig og for alle. For å fastslå om passiv røyking kan gi varig skade, måtte statistikere bearbeide et materiale med tusener veldefinerte tilfeller av eksponering.

Vi vet at noen er blitt syke etter sprøyting med det insekticidet[2]. som ble brukt i den aktuelle sak, selv om det kanskje ikke er mange av dem. Denne nettsiden og nettsiden www.allergiviten.no har gjennom årene fåttt henvendelser fra iallfall 5-6 voksne med typiske symptomer på kjemisk miljøintoleranse som svært sannsynlig har startet på grunn av langvarig resteksponering for sprøytemidlene. For alt vi vet, kan disse representere ”toppen av et isfjell” for det er jo mange som ikke bruker nettsidene.
Noen registrering er ikke gjort, så ingen kan si noe sikkert om dette.

Relevant medisinsk litteratur handler mest om MCS[3]. tilstander (som er en egen form for kjemisk miljøintoleranse) etter eksponering for det lavtoksiske insekticidet permetrin.

Kritisk gjennomgang av materialene der viser riktignok at mange tilfeller likevel ikke skyldes kjemisk skade, men i de fleste materialene er det et antall syke der en ikke finner andre forklaringer enn overfølsomhet for sprøytemiddelet. I en grundig undersøkelse var det for eksempel slik for 6 av 23 undersøkte pasienter. (Brockemeier and Walter 1996).

Moderne tids biokjemisk forskning har gitt oss meget troverdige forklaringer på hva som skjer ved slik overfølsomhet (Bell 1996,Pall 2002). Detv erv sterke indisier på at permetrin og andre pesticider kan indusere kjemisk miljøintoleranse.

De som blir syke, risikerer å bli mer eller mindre miljøhemmet med kjemisk miljøintoleranse resten av livet. Det er noe som ikke kan behandles særlig effektivt, men noe av det er lett å forebygge. Det er derfor denne advarselen kommer her og nå.

Hva var feil med den brukte metoden?

Teknikeren gjennomførte ikke sikring mot spredning av pesticidene og kjemiske bæremidler som kan forurense tilstøtende boligrom.
Slike tiltak ble først gjennomført i etterkant og da det var for sent.

Kjellerrommet som skulle sprøytes, ble ikke isolert fra boligen. Alle forurensninger fra prosessen kunne derfor spres gjennom åpningene til andre rom. I den aktuelle sak var det en helt åpen boligløsing.

1. Spredning av svevestøv:
Støv fra borebillene og andre kilder ble feid opp.
Selv mange skolebarn{4] har i mange år visst at feiing av gulvet er forkastelig. Feiingen fører til at mengder av støv blir virvlet opp.
En del av støvet har gode flyteegenskaper og kan holde seg som svevestøv i mange timer avhengig av luftbevegelser og oppdrift. Partiklene vil spre seg i hele boligen der det finner midlertidige landingsplasser til de igjen blir virvlet opp og kommer i pustesonen.

2. Spredning av kjemi i gassform og på svevestøvet
Etter feiingen ble sprøyting med insekticidet foretatt uten andre sikringstiltak enn at utøveren selv brukte verneutstyr. Det er merkelig at en slik metode ikke er forbudt. Insektmidlet i den aktuelle sak er oppløst i et løsemiddel som er flyktig og vil spre seg i alt tilgjengelig luftrom og kan absorberes mer eller mindre til materialer i rommene pga det som kalles depoteffekt eller ”sinkeffekt”.
Derfra kan de flyktige hydrokarbonene igjen avgis langsomt til romluften og bli pustet inn. Konsentrasjonen i inneluften vil være lav og uskadelig for de fleste, men kan overstige toleranseterskelen ved overfølsomhet for hydrokarboner. Slik overfølsomhet forekommer hos mange med kjemisk miljøintoleranse (Pall 2002).

Insektmidlet binder seg også til det støvet som er virvlet opp. Svevestøv kan betraktes som små glidefly eller hangglidere som er lastet med slik kjemi som er tilgjengelig i omgivelsene.
Svevestøvet vil bære med seg sprøytemidlet til andre rom. Der vil det slå seg ned og virvles opp igjen ved luftbevegelser i rommene. Slik kan det støvet blir pustet inn over lang tid av beboere som flytter inn i en bolig som er forurenset på, denne måten.

(Insekticider blir riktig nok brukt i stor utstrekning bl.a. på frukt og grønnsaker uten at man blir syke av det, men evt. giftvirkning blir nøytralisert og uskadeliggjort i fordøyelsesprosessen. Der har kroppen massevis av ressurser til å beskytte oss. Annerledes er det for kjemi som pustes inn, og det gjelder også for sprøytemidler mot insekter).

Et forslag til tryggere gjennomføring

Hvis et firma foreslår å sprøyte insekticider mot skadeinsekter der du bor, kan du be om tilbud på andre tiltak uten bruk av insekticider. I noen tilfeller kan tørking og varmebehandling være effektivt, men kan bli betydelig dyrere.

Hvis det skal brukes insekticider, bør det være oppløst i vann og ikke i løsemiddel. Følgende gjennomføring vil være trygg:

 • Det området som skal sprøytes ,tømmes helt for løst inventar og gjenstander som ikke er angrepet av insekter.

 • Området som skal sprayes, isoleres lufttett fra resten av boligen med plast som festes lufttett med bredt og godt limbånd (tape) foran alle åpninger.

 • Når slik tetting er gjennomført, støvsuges området grundig med god støvsuger med Hepafilter og ny støvsugerpose.

 • Alle som ikke har verneutstyr med god vernemaske fjerner seg og oppholder seg fortrinnsvis i en annen bolig.

 • Nå kan sprayingen gjennomføres av tekniker med godkjent verneutstyr.

 • Tekniker lar rommet stå urørt og fortsatt isolert til neste dag.

 • Neste dag støvsuger tekniker med verneutstyr rommet på ny. Plasten som har vært brukt til dekning støvsuges også. Støvposen kastes etter på. Saneringsfirmaet vurderer selv om og når hepafilteret bør skiftes.

 • Det settes så best mulig gjennomtrekk til luften føles ren og frisk i det behandlede rommet.

 • Så fjernes limbånd og plast og alt kastes.

 • Boligområdet gjennomluftes så før boligen tas i bruk igjen, og det sprayede området luftes fortsatt godt og brukes minst mulig de første ukene.

Hvis hele eller store deler av en bolig må behandles, kan det kreve lengre tids fraflytting til tilsvarende opprensing og gjennomlufting er tilfredsstillende gjennomført.

Litteratur

  Bell IR, Hardin E E,Baldwin CM, Schwartz, GE (1995): Increased limbic system symptomatology and sensitizability of young adults with chemical and noise sensitivities. Environmental research 70: 84-97.

 • Brockmeier B, Walter G.( 1996): Neurological investigations in 23 cases of pyrethroid intoxication reported to the German Federal Health Office. Neurotoxicology. 17 :645-51.

 • Johansson A, Millqvist E, Nordin S, Bende M (2006): .Relationship between self-reported odor intolerance and sensitivity to inhaled capsaicin: proposed definition of airway sensory hyperreactivity and estimation of its prevalence. Chest.129:1623-8.

 • Miller CS (2001): The compelling anomaly of chemical intolerance The compelling anomaly of chemical intolerance. Ann N Y Acad Sci. 933:1-23.

 • Pall ML( 2003): Elevated nitric oxide/peroxynitrite theory of multiple chemical sensitivity: central role of N-methyl-D-aspartate receptors in the sensitivity mechanism. Environ Health Perspect. 2003 111: 1461-4.


Fotnoter 1. Anticimex
2. Permetrin fortynnet med en lavaromatisk white spirit (Shellsol)
3. MCS, forkortelse for ”Multiple Chemical intolerance”, http://inneklima.bayonette.no/index.asp?context=&document=148 som er et variert og mangfoldig sett av symptomer på kjemisk miljøintoleranse http://inneklima.bayonette.no/index.asp?context=&document=605 .
4. Et stort antall skolebarn har lært om rengjøring i programmet Aktiv MEIS http://www.innemiljo.net/index.asp?id=2093&G=1295

(Sist oppdatert 15. januar 2010).
Kjell Aas(c)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePesticider . En advarsel og et forslag

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger