DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Presseklipp

Skolen må stenges, muggsopp overalt

Skådalen skole for hørselshemmede må totalrenoveres etter funn av muggsopp. De 75 elevene sendes på helsesjekk.

Hodepine, pusteproblemer og kløe dukker opp hos flere elever og lærere etter at høstregnet førte til vannskader på Skådalen skole for hørselshemmede barn. Eksperter slo i forrige uike fast at materialer i flere av undervisningsrommene er angrepet av helseskadelig muggsopp.

Ledelsen tok ingen sjanser og stengte hele skolen på onsdag. Nå må både tak, gulv og ventilasjonsanlegg skiftes ut. Dette er så alvorlig at vi bestemte å stenge skolen umiddelbart. Vi vil ikke risikere noens helse, sier rektor Grete Vinje.


(NTB / Aftenposten Aften 29. januar, 2001, side 4

Muggsoppvekst inne - et eldgammelt dagsaktuelt problem!

Situasjonen på Skådalen skole er dessverre typisk; bygningen har fått fuktskade som ikke er behandlet forsvarlig. Da kommer det muggsoppvekst inne med fuktskadesykdommer av den typen som beskrives. Andre kan få andre symptomer på inneklimasyke, se sykdomsoversikt.

Skoleledelsen fortjener ros for å reagere raskt og riktig for å hindre helseskader hos elevene. Et poeng som også er viktig, er at et dårlig inneklima i skolen går ut over konsentrasjonsevne, hukommelse og læring. Dette rammer særlig de elevene som er svakest og mest sårbare helsemessig eller pedagogisk. Stengning av skolen i dette tilfellet er helt i tråd med Opplæringsloven og med Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Skal vi aldri lære?

Muggsopper er fabelaktig livskraftige og tilpasningsdyktige mikroorganismer. De kan skade både mennesker og materialer hvis det blir for mye av dem inne. Dette har vært kjent i tusener av år og er omtalt detaljert allerede i 3. Mosebok. Likevel bygges og brukes hus fortsatt slik at muggsopper får gode vekstbetingelser inne - nemlig fuktskader. Dette gjelder mange skoler, men det gjelder også mange boliger og barnehager. Også mange yrkesbygg er infisert av muggsopper. Slik muggsoppvekst fører ofte til sykdommer (fuktskadesykdom, inneklimasyke, verre allergi og / eller astma mm.). Beskrivelsen fra Skådalen skole er typisk, og ledelsen må roses for rask aksjon med stengning for å ta vare på barnas helse. Et annet viktig poeng ar at inneklimasyke også går ut over læringen. Det er de helsemessig eller pedagogisk svakeste som berøres først og mest.

Med kompetent prosjektering, god byggeskikk, riktig drift, bruk og vedlikehold kan fuktskader unngås. Bygninger i vårt klima skal tåle store nedbørsmengder hele året! Er det oppstått fuktskade på grunn av en eller annen feil, vet vi at det er stor risiko for vekst av muggsopper i det fuktede materialet. Med riktig håndtering kan også det unngås.

Muggsopp - Inneklimaets versting.

Nest etter passiv tobakksrøyk er det vekst av muggsopper inne som skaper mest sykdom og helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Det øker risikoen for allergier, astma og andre former for overfølsomhet. Like ille og kanskje verre kan virkningene være for folk flest uavhengig av allergi.

Muggsoppvekst skyldes vanligvis fukt i innemiljøet og er den viktigste årsaken til det vi kaller fuktskadesykdom.

Muggsopper skiller ut gasser og giftstoffer (mykotoksiner) som kan være skadelig for oss alle. Mykotoksinene blir en del av husstøvet og svevestøv som vi puster inn. Ved langvarig vekst av muggsopper inne, konsentreres mykotoksinene opp i støvet, hvis det ikke gjennomføres et veldig godt renhold. De kan bidra til nedsatt motstandskraft mot infeksjoner i luftveiene, irritasjon av slimhinnene, snue, sliming og hoste, nedsatt almentilstand, hodepine og andre symptomer på "inneklimasyke". Barn er mest sårbare og ofte mest utsatt.

Derfor sier helsemyndighetene klart fra både i forskrifter og veiledninger at muggsoppvekst inne ikke er akseptabelt. Det understrekes at lukt av muggsopp betyr uakseptabel vekst av muggsopper.

Muggsoppvekst inne på skolen er helt forkastelig!

I flertallet av norske skoler er det dårlig inneklima allerede fra før - og uten muggsoppvekst. Overbefolkede klasserom, dårlig luftskifte, dårlig temperaturregulering, mange forurensningskilder, uhensiktsmessig og dårlig renhold osv skaper problemer med helse med mer sykefravær, dårligere trivsel og konsentrasjon. Det er dokumentert at det også gir dårligere læring og skaper mer uro og irritabilitet hos elevene (og hos lærerne).

Dårlig vedlikehold, kondens eller annen årsak til fukt legger grunnlag for at det kommer muggsoppvekst som skaper problemer i tillegg, men de kan skape sykdommer også helt alene også om forholdene ellers er lagt tilrette for et godt inneklima.

Verdens helseorganiasjon (WHO) har påpekt at et godt inneklima er en menneskerettighet, og det gjelder også - og ikke minst - barn i skolene våre.

Stengning?

Derfor er det helt riktig når klasserom eller hele skolen stenges der det er påvist muggsoppvekst i innemiljøet. Å tvinge barn inn i slike innemiljøer dag etter dag og flere timer pr dag grenser til mishandling og er i strid med Opplæringsloven og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. En detaljert vurdering av anvendelsen av disse i inneklimaspørsmål finnes i nettstedet for Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

Det er helsemessig forkastelig, trivselsmessig forkastelig, pedagogisk forkastelig, økonomisk forkastelig, moralsk forkastelig. Det er vel også samfunnspolitisk forkastelig, for hva slags holdning får vi til arbeidssted og arbeid når det stadig gir oss plager?

Dårlig innemiljø i skolen er et problem over hele landet. Ekspertgruppen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn har sammen med Barneombudet gjennomført en spørreundersøkelse av hvor langt kommunenen er kommet i forhold til kravene i "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler". De kravene skulle vært tilfredsstilt ved utgangen av 1998, men fortsatt har de fleste kommunene flere år igjen før dette er i orden. Flere årskull av barn vil fortsatt bli tvunget inn i uakseptable innemiljøer.

Det gjelder også i Oslo der mange skoler og hensynet til barnas helse har vært forsømt i årrekker. Hovedverneombudet for Oslo har påpekt dette utallige ganger gjennom mange år, så dette er velkjente forhold for myndigheter og politikere. Det mangler både penger og kompetanse, men med god vilje kunne dette løses i et rikt land.

"Vi prioriterer barna!" - Er det bare en politisk floskel og harsknende valgflesk?

Se: Vanlige årsaker til fukt, Inneklimasyke, Renhold i skoler. Muggsopper. Mykotoksiner


Aktuelt spørsmål

Finnes det forskning som understøtter antakelsen om at muggsopp som spres gjennom ventilasjonsanlegg har en skadelig påvirkning på barn og ansatte i barnehager og skoler. Finnes det eventuelt muligheter for å fotografere mikrolivet i utvalgte blodplater for derved å kunne føre bevis for at det er sannsynlig at muggsopp kan føre til nedsatt arbeidsevne og evt. uføretrygding.
Hvor finnes kunnskap om dette tema som er direkte relevant til arbeidsmiljøet både i barnehage og skole.

Svar

Du finner slik kunnskap i denne kunnskapsbanken - med litteraturhenvisninger.(se: "Muggsopper ute og inne" og henvisningene derfra)

I myndighetenes forskrifter og anbefalinger står det klart og tydelig at muggsoppvekst ikke skal forekomme inne (se: "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.) og dette understrekes også i veiledning til Arbeidsmiljøloven.
Forekomst, typeanalyse og mengdeforhold kan måles på ulike måter men bør gjøres av eksperter.
I første omgang er det eieren av bygget (kommunen?) og kommunehelsetjenesten eller kommunens miljøetat som bør trekkes inn, evt Arbeidstilsynet gjennom verneombudet..

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMuggsopp i skolen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
sopp og mugg