DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kopimaskin, avgasser og personvern

Spørsmål om helserisiko
Jeg lurer på om det finnes noen regler/lover på at kopimaskin/faks/printer må stå på et eget avlukket rom, eller om det er OK at den står ved siden av min arbeidsplass.
Rommet er ganske stort (ca 25m2), en resepsjon, og en stor multimaskin står ca 4-5 meter fra min arbeidsplass, hvor det skrives ut manus ol. hele dagen.
Jeg har hørt at dette er helseskadelig, spesielt med tanke på å bli gravid. Kan dere svare meg? p>

SVAR

De avgir hydrokarboner, ozon, flyktige organiske forbindelser og støv (også ultrafine partikler).
Dårlig ventilasjon kan medføre spredning av denne forurensningen. Mange tåler dette godt, men noen ansatte kan reagere helsemessig. Vanligste symptomer er slimhinneirritasjoner (øye, nese, hals), hoste, tørr hud, kløe)
For noen representerer dette ubehag, for andre mer følsomme kan dette medføre andre helseproblemer med symptomer som beskrevet ved inneklimasykdom og det som kalles kontorsyke med hodepine, unormal tretthet, nedsatt arbeidsevne m.v. Enkelte kan rett og slett ikke oppholde seg i nærheten av slike maskiner dersom ventileringen er svak.

Det anbefales at slike maskiner plasseres i egne rom med god avtrekksventilasjon. Det er ikke angitt noen lovmessige krav om plasseringen bare anbefaling knyttet til avgassing fra kopimaskiner.

Noe beskyttelse oppnås med godt vedlikehold, og det kan settes et kullfilter i utblåsingsventilen på maskinen, men best er godt punktavsug.

Lov og forskrift?
Det nærmeste en kan komme er Arbeidsmiljøloven med veiledning om inneklima på arbeidsplassender.
Der står det at forurensende utstyr krever økt ventilasjon tilpasset forholdene:
Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften. Nødvendig luftmengde må beregnes ut fra spesifiserte krav til forurensningskonsentrasjon.”

og videre:
”Tiltak ved forurensninger, punktavsug: Så langt mulig må forurensninger forhindres fra å spre seg.
Punktavsug, avtrekkshetter og avtrekkskap er eksempler på tiltak. Mest mulig innkapsling av forurensningen og avsug nær kilden vil redusere luftbehovet. Avsugets effekt avtar meget sterkt med avstanden. Uten punktavsug kan det i mange situasjoner være umulig å gi arbeidstakere nær forurensningskilden tilfredsstillende forhold.

Det vises spesielt til krav i forskriftene:
* Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) (best.nr. 566)
* Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m) på arbeidsplassen (best.nr. 550).
Luftbevegelse fra lufttilførsel, dører og personer i bevegelse kan ved ugunstig utforming redusere oppfangingsevnen til avsug”
.

Om dette har betydning ved graviditet vil være avhengig av ventilasjonen og den personnære konsentrasjonen av avgasser. Vanligvis oppfattes dette ikke som noen stor risiko så lenge den gravide selv føler seg frisk, men det finnes ingen forskning om dette og man bør følge føre-var.prinsippet.

Bedriften har vel et verneombud som evt. kan konsultere og kanskje tilkalle arbeidstilsynet. Hvis bedriften er tilknyttet kommune eller bydel bør situasjonen på kontoret vurderes av helse- og miljøetaten.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKopimaskin, avgasser og personvern

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
støv
ventilasjon
kjemiske agens
gasser